อาจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ
อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Tel: 0-2727-3884
Fax: 0-2375-8778
e-mail  ploy@nida.ac.th
การศึกษา

การศึกษา

  • Ph.D (Development Administration) National Institute of Development Administration, Thailand
  • MA (Organization Studies) University of Warrick, UK
  • MPA University of Southern California, USA
  • รบ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง สาขาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

 • รางวัลพระราชทานเหรียญทอง รัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
 • ทุนรัฐบาลอังกฤษ ให้ไปศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตที่ประเทศสหราชอาณาจักร
 • ทุนพระราชทานส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และในการศึกษาดูงานต่างประเทศในการทำดุษฎีนิพนธ์
ประสบการณ์ทำงาน
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์อุดรธานี (ต.ค. 2558 – ก.ย. 2561)
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ต.ค. 2555 – ก.ย. 2558)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์สุราษฎร์ธานี (ต.ค. 2552 – ก.ย. 2555)
 • ผู้อำนวยการโครงการเอกสารตำรา (ต.ค. 2551 – ก.ย. 2552)
ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

 • Social capital, citizen participation in public administration, and public sector performance in Thailand. World Development 109: 236-248. (2018)
 • Social Capital, Sustainable Development, and Implications for Public Sector Reform in Thailand. Journal of Public and Private Management, School of Public Administration, National Institute of Development Administration, 25(1). (2018)
 • Political leadership and Public Administration in Thailand. In Asian Leadership in Policy and Governance, Eds. Evan Berman and M. Shamsul Haque. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited. (2015)
 • Public Finance and Governance Reform Initiatives for Inclusive Development in ASEAN. GSPA Text Book Series School of Public Administration, National Institute of Development Administration. (2015)
 • Public-Private Partnership and Governance Challenges in Thai Municipalities: Perspectives of Chief Administrators. The Journal of African & Asian Local Government Studies, 3(2). (2014)
 • Constitutional Policy Making by the Thai Elite: Designing the Election System for House and Senate in the 2007 Constitution. Hong Kong: Southeast Asia Research Center, City University of Hong Kong. SERC Working Paper Series, no. 105. (2012)
 • A study of creative core values for civil servants. Journal of Public and Private Management, School of Public Administration, National Institute of Development Administration, 18(2). (2011)
 • Constitution making in Thailand case of Constitution Drafting. NIDA Case Research Journal, 2(1). (2010)
 • Constitution Drafting in Thailand: A Case of Designing the Election System for the House and the Senate in the 2007 Constitution. Journal of Public and Private Management, School of Public Administration, National Institute of Development Administration, 16(2). (2009)
 • A Study of Two Vocational Rehabilitation Training Centers. Journal of Public Administration, School of Public Administration, National Institute of Development Administration, 5(2). (2007)

ผลงานวิจัย

 • Social capital, citizen participation in public administration, and public sector performance in Thailand. (2018)
 • Public Finance and Governance Reform Initiatives for Inclusive Development in ASEAN. (2015)
 • Balancing Accountability of Political Leaders: Implications for Public Administration in Thailand. (2015)
 • Transformational leadership: Perspectives from Thailand’s Civil Servants. (2014)
 • Public-Private Partnership and Governance Challenges in Thai Municipalities: Perspectives of Chief Administrators. (2013)
 • An Evaluation of Core Values of the Thai Local Government Personal. (2012)
 • A Comparative Study between Male and Female Chief Executives of the City on Transformational Leadership, Attribute and Leadership Skills. (2011)
 • Constitution making in Thailand Case of Constitution Drafting. (2010)
 • A Study of Personnel Training Needs of Local Administrators. (2010)
 • Constitutional Policy Making by the Thai Elite: Designing the Election System for House and Senate in the 2007 Constitution. (2009)
 • Vocational rehabilitation: experiences from two vocational centers (2007)

ผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 • Korean Association for Public Administration International Conference (KAPA), Korea (2017)
 • International Conference on Public Administration & Sufficiency Economy, Bangkok (2015)
 • World Conference for Public Administration (WCPA), Korea (2014)
 • Eastern Regional Organization for Public Administration Conference, Japan (2013)
 • Eastern Regional Organization for Public Administration Conference, Indonesia (2012)
 • Eastern Regional Organization for Public Administration Conference, Thailand (2011)
ความเชี่ยวชาญ หรือความสนใจ
 • Organization Studies: Organization Theory, Organizational Behavior
 • Human Resource Management and Development
 • Development studies: Social Capital, Sustainable Development
 • Ethic and Good Governance
เลขานุการ

เลขานุการ

นายสมยศ โมราผล
โทรศัพท์ : 0-2727-3880
อีเมล์ : myot629@hotmail.com

อัพเดตข้อมูลล่าสุด: 10/04/62