แชร์/แบ่งปัน

 

 อาจารย์ พ.ต.อ. ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา
 รองศาสตราจารย์ ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 0-2727-3914
Fax : 0-2375-1296
E-mail : prapon.s@nida.ac.th
[/su_spoiler]
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
รางวัลหรือทุนที่ได้รับ
ประสบการณ์การทำงาน
สาขาของงานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
เลขานุการ

แชร์/แบ่งปัน