รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ปรียากร
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2727-3856
โทรสาร: 0-2375-1296
อีเมล: pakorn@nida.ac.th

 

การศึกษา
 • พ.ศ. 2555 Ph.D. Public Administration, Cambridge University, England
 • พ.ศ. 2522 Master of Philosophy (Development Management), Cambridge University, England
 • พ.ศ. 2519 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
 • ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ประธานคณะทำงาน จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
 • ประธานกรรมการสถานศึกษา อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
 • ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ สำนักฝึกอบรม
 • กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • โอนมารับราชการตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • เริ่มรับราชการในกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งปลัดอำเภอตรี อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ปลัดอำเภอโทอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปลัดอำเภอโท อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และจ่าจังหวัดยะลา
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัย

 • ปกรณ์ ปรียากร. (2561). วิวัฒนาการและแนวโน้มในอนาคตของการพัฒนามาตรฐานฮาลาล และกระบวนการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศไทย. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 25(1). (TCI กลุ่ม1)
  ผลงานวิจัยนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) จำนวน 2 เรื่อง
  (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)
 • อุดม ทุมโฆสิต. ปกรณ์ ปรียากร และคณะ. (2560). วิวิวัฒนาการและแนวโน้มในอนาคตของการพัฒนามาตรฐานและการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์, วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. หน้า 43-76.
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2559). ยุทธศาสตร์จังหวัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ. นำเสนอในการประชุมวิชาการในวาระครบรอบ 62 ปี จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 5 มิ.ย. 2560. (79-101).

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 2 เรื่อง

 • ปกรณ์ ปรียากร. (2552). การพัฒนานโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การพัฒนาที่มุ่งเน้นความสมดุล : บทวิเคราะห์สาระสำคัญและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 7(1), 11-69. (TCI กลุ่ม1)
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2534). The Normative Basis of Development Studies. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 30(3): 135-147. (TCI กลุ่ม1)

ประสบการณ์การวิจัย

 • ปกรณ์ ปรียากร. (2557). การจัดทำเครือข่ายสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2556). การจัดทำมาตรฐานร้านอาหารฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการท่องเที่ยว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2555). การจัดทำมาตรฐานร้านอาหารฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการท่องเที่ยว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2552). การพัฒนานโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การพัฒนาที่มุ่งเน้นความสมดุล บทวิเคราะห์สาระสำคัญและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2556). การจัดทำเครือข่ายสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว. สำนักพัฒนาบริการการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2556). การจัดทำมาตรฐานร้านอาหารฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการท่องเที่ยว.สำนักพัฒนาบริการการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2555). การพัฒนาศักยภาพการค้าผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงพาณิชย์ในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน).
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2551). การวางแผนเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์. กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2545). การบริหารโครงการ : แนวคิดและแนวทางในการสร้างความสำเร็จ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2545). การวางแผน การวิเคราะห์และการจัดการโครงการ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2543). เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ. 770 การวางแผนการบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2539). ทิศทางการบริหารภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาประเทศไทยในอนาคต. กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2537). การบริหารการพัฒนา. กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2536). เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ. 742 การบริหารโครงการ, ฉบับที่ 2. กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2532). กระทรวงมหาดไทย : ลักษณะเด่นและข้อจำกัดของหน่วยงานระดับกระทรวงในการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2530). ทฤษฎีแนวคิดและกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนา. กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ปกรณ์ ปรียากร และคนคณะ. (2528). ทฤษฎีการพึ่งพากับสังคมเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ปกรณ์ ปรียากร. (2520). การกำหนดนโยบายของรัฐ บทวิเคราะห์ปัญหาและทางออกของประเทศกำลังพัฒนา. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.