a boonanun

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Tel : 0-2727-3896
Fax : 0-2374-7395
e-mail : boon@nida.ac.th

การศึกษา

การศึกษา

  •  Doctor of Education in May 1993 Loyola University Chicago, U.S.A. Higher Education
  • Master of Education in May 1989 Loyola University Chicago, U.S.A. Administration and Supervision
  • Bachelor of Science in June 1987 East-West University , U.S.A. Business Administration (with honor)
รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

รางวัลบทความวิจัย 

 • บุญอนันต์  พินัยทรัพย์ “แนวทางการพัฒนาองค์การด้วยการวัดเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการยุคใหม่” (ได้รับรางวัลบทความวิจัยจากด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2547)
 • บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ “Enhancing SME Competitiveness by Implementing Cluster-   Based Approach: A Case Study of Thailand” (ได้รับรางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556)
ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

  • ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 8 (ปัจจุบัน)
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  ภาคพิเศษ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร( ต.ค. 2552 – ก.ย.2555)
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  ภาคพิเศษ  จังหวัดลำพูน
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2541
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2544
ประสบการณ์งานวิจัย

ประสบการณ์งานวิจัย

  • การศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีของช่างฝีมือต่างชาติเพื่อการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ (2544) ดร.พลาพรรณ  คำพรรณ์ ผศ.ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และคณะ ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ และความคิดเห็นของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตที่จบจากโครงการ
  • บัณฑิตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(2545)  ผศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และคณะ ได้รับการสนับสนุนจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ยุทธศาสตร์ชุมชนเข็มแข็งด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาตำบลบางพระ  จังหวัดฉะเชิงเทรา (2545)  ผศ.ดร. จิรประภา  อัครบวร ผศ.ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ อ. สมบัติ  กุสุมาวลี ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • การสร้างมาตรการและกลไกในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีของช่างฝีมือต่างชาติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2546)ดร.พลารรณ คำพรรณ์ผศ. ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และคณะ ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • การวัดเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กร (2547) ผศ. ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรโครงการบัณฑิตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2547) ผศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ได้รับการสนับสนุนจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง  กระบวนการสร้างสรรค์   คืนพลังสู่ชุมชน:  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์   (2548)  ผศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และคณะ ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • การให้คำปรึกษา  แนะนำในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม  การวางแผนพัฒนาระบบความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพให้แก่บุคลากรของธุรกิจผลิตไฟฟ้า บริษัท  กฟผ. จำกัด (มหาชน)  (2548)  ผศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท กฝพ. จำกัด (มหาชน)
  • การพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  2549-2551  ของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (2549)  ผศ.  ดร.  บุญอนันต์  พินัยทรัพย์  ผศ. ดร.  กัลยาณี  คูณมี  และ อาจารย์  พงษ์โชติ  ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • องค์การและการจัดการความรู้: องค์การที่ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจ  (2550)  ผศ. ดร.  บุญอนันต์  พินัยทรัพย์ และ ดร. พลาพรรณ์  คำพรรณ  ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสมรรถนะและการยกระดับมาตรฐานการปฎิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550)  ผศ. ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล  ผศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และคณะ  ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • รูปแบบโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของกระทรวงสาธารณสุข (2550) รศ. ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ดร. นพ. ประยงค์ ผศ. ดร. บุญอนันต์  พินัยทรัพย์ และคณะ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข
  • การศึกษาวิเคราะห์ระบบแรงจูงใจ กรมควบคุมโรค (2551) รศ.   ดร.  บุญอนันต์  พินัยทรัพย์ และ คณะ ได้รับการสนับสนุนจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารระบบสารสนเทศสำหรับงานทรัพยากร มนุษย์ที่นำมาใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชน (2551) รศ. ดร.  บุญอนันต์  พินัยทรัพย์ ได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสน์ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศึกษาวิจัยแผนประเมินผลกระทบต่อการพัฒนาระบบราชการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2552)  ผศ. ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล   รศ. ดร.  กัลยาณี  คูณมี  รศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และคณะ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดในเขตภาคกลาง (2553)รศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสน์ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้แนวทางคลัสเตอร์(2554)รศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • การพัฒนาระบบมาตราฐานการดำเนินงานของสำนักงานอัยการสูงสุด: มาตราฐานระบบงานธุรการ (2555) รศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์และคณะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานอัยการสูงสุด
  • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในปี 2570 (2555)ได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสน์ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทย (2556) ได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสน์ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • การจัดการการท่องเที่ยวเชิงดูแลสุขภาพทั่วไปและสปาอย่างยั่งยืน (2557) ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

บทความ

บทความวิชาการ และวิจัย

 • Phinaitrup, Boon–Anan (2000) “Human Resource Development in Thai Higher Education”Human Resource Development  International  Journal Vol.3 No. 2 147-151
 • บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (2544) “การประกันคุณภาพการศึกษา: พัฒนาการใหม่ของอุดมศึกษาไทย”วารสารเสนาธิปัตย์  ปีที่  50 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม  26-32
 • จิรประภา อัครบวร  บุญอนันต์ พินัยทรัพย์  สมบัติ กุสุมาวลี (2545) “ยุทธศาสตร์ชุมชนเข็มแข็งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา ตำบลบางพระ จังหวัด ฉะเชิงเทรา” วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 311-387
 • Phinaitrup, Boon–Anan(2003) “Human Resource Development in Thai Manufacturing”  Thai Journal  of Development Administration Vol. 43 No.2 91- 104
 • บุญอนันต์  พินัยทรัพย์“ระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ” เอกสารประกอบการสัมมนา  DNA for SMART HR สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับมติชน 4 สิงหาคม 2547
 • บุญอนันต์  พินัยทรัพย์ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร”   เอกสาร ประกอบการสัมมนาวันนักบริหาร จัดโดย สมาคมบริหารงานบุคคล 18-1
  พฤศจิกายน 2547
 • บุญอนันต์  พินัยทรัพย์  “การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์”  ผู้จัดการรายสัปดาห์    13- 19 ธันวาคม 2547   ปีที่ 17   ฉบับที่ 941
 • บุญอนันต์  พินัยทรัพย์“ระบบสารสนเทศสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์เพื่อการ ดำเนินงานยุคใหม่”2548 วารสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 16  (มกราคม – มิถุนายน)
 • บุญอนันต์  พินัยทรัพย์  “การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร”วารสารเสนาธิปัตย์   2550  ปีที่ 56 ฉบับที่ 3  กันยายน-ธันวาคม 2550
 • บุญอนันต์  พินัยทรัพย์  “Human Resource Management at Bangkok Science and Technology Institution”Case Research JournalDecember 2008 Vol. 1 No.1
 • บุญอนันต์  พินัยทรัพย์  “National Bangkok Institution: The Challenge of developing the human resources department”Case Research JournalJanuary 2011 Vol. 3 No. 1
 • บุญอนันต์  พินัยทรัพย์  “องค์การและการจัดการความรู้: องค์การที่ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจ “วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 49 ฉบับพิเศษ 1/2552
 • บุญอนันต์  พินัยทรัพย์  “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารระบบสารสนเทศสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์ที่นำมาใช้ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน”วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 2553
 • บุญอนันต์  พินัยทรัพย์  “การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดในเขตภาคกลาง”วารสารรัฐประศาสน์ศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 2554
 • บุญอนันต์  พินัยทรัพย์  “การพํฒนาความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้แนวทางคลัสเตอร์: กรณีศึกษา คลัสเตอร์ผักปลอดสารพิษและสหกรณ์โคเนื้อ”  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 52 ฉบับที่ 3/2555 (กรกฎาคม-กันยายน 2555
 • Phinaitrup, Boon-anan “Strengthening the competitiveness of small and medium enterprises by using the cluster-based approach: A case study of Ratchaburi Orchid Cluster” Journal of Modern Accounting and Auditing  February, 2012, Vol. 8  No. 2  pp. 195-206
 • บุญอนันต์  พินัยทรัพย์  “Resizing the Organization: Managing layoffs, divestitures and closing” by K.P. De Meuse and M. L. Marke. วารสารการจัดการภาครัฐและเอกชน ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 2555 หน้า 193 – 198
 • Phinaitrup, Boon-anan “Enhancing SME competitiveness by implementing cluster-based approach: A case study of Thailand” International Journal of Business and Management Studies 2012 Vol. 1 No. 1 pp. 397-409
 • บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ “องค์กรแห่งนวัตกรรม:การปรับตัวขององค์กรภาครัฐในทศวรรษหน้า“  วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนปีที่ 20  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน2556 หน้า 71-93
 • บุญอนันต์พินัยทรัพย์ “การจัดการองค์กรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม: กระบวนการปรับตัวเพื่อการแข่งขันขององค์กรธุรกิจในทศวรรษหน้า“  วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนปีที่ 20  ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 หน้า 115 – 134

การนำเสนอบทความวิจัย

 • เรื่อง “แนวคิดเกี่ยวกับการสอนในระดับอุดมศึกษา”นำเสนอในการประชุมวิชาการASAHILมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  31กรกฎาคม 2543
 • เรื่อง“Technology Transfer for human resource development”  A Proceeding Paper at Academy of  Human Resource Development  June 3-5, 2001, Honolulu, Hawaii, USA
 • เรื่อง “Human Resource Development in Thai Manufacturing”  A Proceeding Paper at Academy of  Human Resource Development  June 7-9, 2002, Honolulu, Hawaii, USA
 • เรื่อง “Global General Manager” A Proceeding Paper at Academy of Human Resource Development  October 10-12, 2004, Austin, Ohio, USA
 • เรื่อง  “ระบบสารสนเทศสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์: แนวทางใหม่สำหรับการบริหารงานบุคคล”   นำเสนอในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   27  ตุลาคม 2547
 • เรื่อง “Human resource information system: Thai case”  A Proceeding Paper at Academy of Human Resource Development  February 8-10, 2006, Ohio, USA
 • เรื่อง “การศึกษาชุมชนเข้มแข็ง กระบวนการสร้างสรรค์ คืนพลังสู่ชุมชน” นำเสนอในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์7 กุมภาพันธ์ 2550ห้องประชุมชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร
 • เรื่อง “Organization and knowledge management in Thailand: A Review of Literature”A Proceeding Paper  at the Academy of  Human Resource Development  Conference  November 3-5, 2007, Peking,  China,
 • เรื่อง “องค์กรกับการจัดการความรู้: กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจ”  นำเสนอใน การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 26-27 กุมภาพันธ์ 2551
 • เรื่อง “องค์กรกับการจัดการความรู้: กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจ”นำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 25 กันยายน 2551 ห้องประชุมชั้ 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร
 • เรื่อง “Human Resource Management at Bangkok Science and Technology Institution “นำเสนอในการประชุมวิชาการ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์18ธันวาคม  2551 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร
 • เรื่อง “Organization and Knowledge Management: A study of successful organization in Thai private sector”  A Proceeding Paper at the 7th International Conference of the Academy of Human Resource Development, November 5-7, 2008, Bangkok, Thailand
 • เรื่อง  “Human resource management system in public and private sectors in Thailand”นำเสนอในการประชุมวิชาการครบรอบ 54 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 17 กรกฎาคม 2552 ห้องประชุมชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร
 • เรื่อง   “Efficiency and Effectiveness of Information Technology for Human Resources in the Public and Private Sectors in Thailand” A Proceeding Paper at the 7th International Conference on Management, July 6-9, 2009,  Athens, Greece
 • เรื่อง “Public service management of local authorities which received the good management award: a case study of local authorities in the Central Thailand” A Proceeding Paper at the International Federation of Scholarly Associations of Management July 8-10, 2010,  Paris, France
 • เรื่อง  “Strengthening the competitiveness of small and medium enterprises by using the cluster – based approach: a case study of the Ratchaburi orchid cluster in Thailand”  A Proceeding Paper at the International Journal of Arts and Sciences Conference, April 10-15, 2011, Gottenheim, Germany.
 • เรื่อง  “National Bangkok Institution: The Challenge of Developing the Human Resources Department”  A Proceeding Paper at the International Conference for Case Studies on Development Administration, September 8-9, 2011, Bangkok, Thailand
 • เรื่อง “Enhancing SME competitiveness by using  cluster approach: A case study of Western Region Organic Vegetable Cluster in NakonPathum Province in Thailandตำรา

  • พิชิต  พิทักษ์เทพสมบัติ  และบุญอนันต์  พินัยทรัพย์  (2550)ข้อมูล  ข่าวสาร  และระบบ  สารสนเทศสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์   กรุงเทพฯ:  สำนักพิมพ์เสมาธรรม
  • บุญอนันต์  พินัยทรัพย์  (2553) การเรียนรู้จากงานวิจัย กรุงเทพฯ:  สำนักพิมพ์เสมาธรรม
  • บุญอนันต์  พินัยทรัพย์  (2553) ระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ที่มี ประสิทธิภาพ  กรุงเทพฯ:  สำนักพิมพ์รัตนไตร
  • Phinaitrup, B. & McLean, G.N. (2011) The Efficiency and Effectiveness of Information Technology for Human Resources in the Public and Private Sectors in Thailand.  In. G.T. Papanikos (Ed.)International Developments in Management Research(pp. 305-330). Athen; ATINER
  • บรรณาธิการ    วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนปีที่ 17 ฉบับที่ 1 2553
  • วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนปีที่ 18 ฉบับที่ 1 2554
ประสบการณ์การสอน

ประสบการณ์การสอน

หลักสูตรปริญญาเอก

  • รศ 8802 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ
  • รศ 8805 การสัมมนาการวิจัยด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

หลักสูตรปริญญาโท

  • รศ.6200 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • รศ.7200 การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  • รศ.7210 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทุนมนุษย์
  • รศ.8200 การค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการจัดการทุนมนุษย์
  • รอ.6005 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • รอ.9000 สัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการจัดการ (การค้นคว้าอิสระ)
อื่น ๆ

อื่น ๆ

เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอน

  1. วิชา รศ 620 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  2. วิชา รอ 6005 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลขานุการ

เลขานุการ

นางศรัญญา วงษ์มาน
โทรศัพท์ : 0-2727-3897
อีเมล์ : sarunnub@gmail.com