แชร์/แบ่งปัน

 

อาจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 02-727-3880 โทรสาร 02-375-2809
e-mail: tippawan@hyperhub.net
การศึกษา
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
รางวัลที่เคยได้รับ
ผลงานทางวิชาการ
งานบริการ/งานบริการทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ประสบการณ์งานวิจัย
การประชุมสัมมนา

แชร์/แบ่งปัน