อาจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทรศัพท์: 0-2727-3501
โทรสาร: 0-2374-7399
อีเมล: juree@nida.ac.th

การศึกษา

  • Ph.D. Anthropology, University of California at Berkeley
  • M.A. Asian Studies, University of California at Berkeley
  • B.A. Political Science, University of California at Berkeley

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

  • Special Career Fellowship-University of California, Berkeley
  • Foreign Area Fellowship of the Social Science, Research Council and the American Council of Learned Societies
  • The Ford Foundation Research Grant
  • Phi Beta Kappa Honor society member
  • Japan Society for the Promotion of Science Grant
  • University of California Pacific Rim Exchange faculty member
  • Women of the Year 2001
  • Distinguished Visitor, UCB and UCLA 2002

ประสบการณ์การทำงาน

  • Member of NIDA Council (ปัจจุบัน)
  • President, National Institute of Development Administration
  • Vice President for Planning, National Institute of Development Administration
  • Dean, School of Public Administration
  • Associate Dean, School of Public Administration
  • Founder and Director, Center for Philanthropy and Civil Society
   Editor, Journal of Development Administration
  • Associate Editor, Journal of Development Administration
  • Board Member, National Economic and Social Development Board (ปัจจุบัน)
  • Member of the National Social Welfare Committee (ปัจจุบัน)
  • Vice President, Population and Development Association (ปัจจุบัน)
  • Chair, Foundation of Women for the Promotion of Democracy (ปัจจุบัน)
  • Board Member, Raks Thai Foundation (ปัจจุบัน)
  • Chair, Gender Focal Points Network (2003) for APEC
  • Chair, Women Leaders’ Network (2003) for APEC
  • Secretary-General, Transparency Thailand

ประสบการณ์งานวิจัย

  • 2551 . Funding for Tsunami Relief and Rehabilitation,A Comprehensive Study to Uncover Sources and Uses of Funding in the Affected Provinces in Thailand เสนอ Ford Foundation
  • 2550 . Alternative Development (Dec2004-Dec 2006) เสนอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • 2549 . Asia Third Sector : Governance for Accountability and Performance (Jan 2003-Dec 2005) เสนอ University of Technology Sydney
  • 2549 . Thai Women Leaders : Contributors to Development from Diverse Fields, Paper presented at WLN-APEC Meeting 2005(May-Dec 2005) เสนอสหพันธ์นักธุรกิจสตรีและวิชาชีพแห่งประเทศไทย
  • 2549 . “Women’s Right to a Political Voice: Equal opportuities for Thai Women in Public life, Thematic MDG Report (ธ.ค. – 2004-ธ.ค. 2005)มีผู้ร่วมวิจัยดังนี้จุรี  วิจิตรวาทการ จิรวรรณ ภักดีบุตร”เสนอ unifem (UNDP)
  • 2549 . เป็นผู้อำนวยการโครงการวิจัย เรื่อง ศักยภาพการพัฒนาชุมชนแออัดในเมือง : กรณีศึกษา 23 ชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่บนพื้นที่ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรีย์ในเขตกรุงเทพมหานครเสนอสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
  • 2549 . ผู้อำนวยการโครงการประเมินและสร้างเครืองมือวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐระยะเวลาดำเนินการ 15 ก.ค.- 30 ก.ย. 48 เสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพร)
  • 2548 . การศึกษาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของกลุ่มอาชีพต่างๆในองค์การอิสระเสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • 2548 . โครงการการวิจัยรูปแบบการปกครองพิเศษภูเก็ตเสนอสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  • 2548 . โครงการวิจัยเรื่อง เครือข่ายติดตาม ศึกษาการพัฒนาระบบราชการ (ธ.ค. 47) เสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • 2548 . โครงการศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลเสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • 2547 . “Building Effective Government-Civil Society: Social Policy Partnerships
   – On the Enactment of the New Law On Prostitution
   -the Advocacy for longer Maternity Leave for Workers” เสนอ Institute on Governance funded by the Canadian International Development
  • 2547 . Cases Study ” on the Enactment of the New Law on Prostitution” และ ” The Advocacy for Longer Maternity Leave for Workers”
  • 2547 . Country Report, Giving and Fund Raising in Thailand เสนอ Asia Foundation
  • 2547 . Governance , Organization Effectiveness the Non-profit Sector (APPC)
  • 2546 . Case Studies for Social Enterpreneurship (Feb 03)
  • 2546 . Civil Society and Governance
  • 2545 . Sustainable Livelihood and The Role of Informal Sector in Coping with Economic Crisis in Thailand เสนอ International    Labor   Organization
  • 2544 . Social   Safety  Net  (phase  1 )ระบบคุ้มภัยทางสังคมเสนอสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง
  • 2543 . องค์กรสตรีกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของหญิงไทยในกระบวนการประชาธิปไตยของรัฐ
  • 2542 . Breaking   The  Silence  : Violence  Against  Women  in Asia เสนอ Women in Asia Development & UNESCO National Commission of the Philippines
  • 2542 . Economic Crisis and Social Development เสนอ CPCS, National Institute of Development Administration (NIDA)
  • 2542 . Public Expenditure and Gender Sensitive Budget Analysis ? Preliminary Study for Thailand เสนอ World Bank
  • 2542 . Violence Against Women : A Thai Perspective เสนอ CPCS, National Institute of Development Administration (NIDA)
  • 2533 . Evaluation of the Don Bosco Technical School Training Program, Prepared for the United States Agency for International Development (Part I, 1990; Part II, 1993) เสนอไม่ระบุ
  • 2000 .Economic Crisis and Social Development, Center for Philanthropy and Civil Society, National Institute of Development Administration,
  • Sustainable Livelihood and the Roles of Informal Sector in Coping with the Economic Crisis in Thailand
  • 1996.Women, Men and Thai Politics?, Women, Gender Relation and Development in Thailand,
  • 1992.Integration of Marginalized Women into Mainstream Society? research paper for UNESCO,
  • 1989.Women in Thai Politics?, research report for UNESCO
  • Investing in Ourselves Giving and Fund Raising in Thailand (Country Report), a component of Regional Project
  • Funding for the Not-for-Profit Sector in Thailand
  • Worldwide Comparative Research on the Relationship between Civil Society and Governance
  • Civil Societ: Diverse Forms and Multiple Constituencies: Apolicy Brief? written for Ford Foundation’ s Civil Society and Governance Project

ผลงานทางวิชาการ

บทความ

  • 2001.Central Role in Development for the NGOs?, Alliance, Vol.6, No.. 4,
  • 1999.Violence Against Women: A Thai Perspective? in Fanny M. Chang et al. Breaking the Silence: violence against Women in Asia, Elite Business Services; Hong kong,
  • 2000.Economic Crisis and Social Development
  • 1994.Women and the Family in Thailand in the Midst of Social Change?, Low and Society Review, Vol. 28, No. 3,
  • 1990 .Change and Continuity in Thai and American Values?, Journal of the American Studies Association in Thailand, Vol 2
  • 1989.Nature VS Culture in Thailand: An Interpretation of the Dynamic Interactions through an Analysis of Thai Social Structure and Behavior Pattern?, Amarin Press
  • 1989.Rationality, Efficiency and Productivity: Concepts and Applicability in Public Administration of Developing Countries. Editor, NIDA-IIAS-UNESCO
  • Race and Race Relations in Thailand?, Co author, International Handbook on Race and Race Relations, Jan A. Sigler, ed., 1987
  • 1986Thailand in 1985: Year of Facing up to Facts? Asian Survey, Vol.26, No. 2
  • 1983 Thailand in 1984: Year of Administrating Rumors?, Asian Survey, Vol 15, No. 2
  • 1983.Small Town and Regional Urban Center: Reflections on Diverting Bangkok–Bound Migration?, Thai Journal of Development Administration, Vol, 23
  • 1977 Thai Movies as Symbolic Representation of Thai Life?, Journal of Social Science, Vol. 14, No. 1

ตำรา

  • Co-author American Values and Research on Thailand?, Modern Thai Politics edited by Clark D.Neher

การประชุมสัมมนา

  •  Women Wage Earners in Thailand? -a Conference report of the United Nations Asian Development Institute
  • Politics and Women and Women in Politics: A Thailand Country Paper? written for Women Participating in Political Processes Taskforce in Bishkek Kyrguzstan, May 2002
  • Rethink Women and Micro-Enterprise : Access to Non-Financial Services? paper presented at Women Leaders’ Network Meeting, Acapulco, Mexico August 2002
  • Central Role in Development for Thai NGOs? Paper presented at a special workshop for US Philanthropy organized by the Hewlett Foundation, Bangkok Thailand.
  • An Overview of Philanthropy and Civil Society in Thailand?, paper presented in the Seminar on ?Strengthening Philanthropy in The Asia-Pacific: An Agenda for Action? 2001, Bali Indonesia
  • NGOs in the Asia and Pacific Region: Roles, Status and Activities?, paper presented in the seminar on ?Civil Society in Asia?, 2001, Griffith University, Brisbane, Australia
  • Present, Conditions and Issues of NGOs in Thailand?, paper presented in the 2nd International Forum? Asia: Looking to the Future?, 2001, Osaka, Japan
  • Making Sense of the Diverse and Complex Landscape of Thai Civil Society?, paper presented in the Asia ‘s Third Sector Conference, 1999, Bangkok, Thailand
  • Women Wage Earners in Thailand?, a Conference report of the United Nation, Asian Development Institute

ประสบการณ์การสอน

หลักสูตรปริญญาเอก

  • DA 800 Development Administration and Globalization
  • DA 813 Qualitative Research Methods

หลักสูตรปริญญาโท

  • รศ.601 ระบบสังคมและการเมืองไทย
  • รศ.781 การประเมินศักยภาพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • รศ.820 การค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการจัดการทุนมนุษย์
  • รศ.860 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม (การค้นคว้าอิสระ)
  • รอ.6000  ระบบการเมือง  และระบบสังคม
  • รอ.9000 การค้นคว้าอิสระ

เลขานุการ


โทรศัพท์ : –
อีเมล์ : –