แชร์/แบ่งปัน

อาจารย์ ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2727-3887
โทรสาร: 0-2375-2809
อีเมล: chindala@nida.ac.th
การศึกษา
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
ผลงานทางวิชาการ
เลขานุการ

แชร์/แบ่งปัน