แชร์/แบ่งปัน

 อาจารย์ ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ
 รองศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel: 0-2727-3858
Tel: 0-2374-1296
e-mail: chandra-nuj@nida.ac.th
การศึกษา
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
รางวัลที่เคยได้รับ
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
งานบริการ/งานบริการทางวิชาการ
เลขานุการ

แชร์/แบ่งปัน