แชร์/แบ่งปัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-727-3334,  02-727-3917
โทรสาร: 0-2374-4977
อีเมล: kasems.c@nida.ac.th

การศึกษา
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
รางวัลที่เคยได้รับ
ผลงานทางวิชาการ
ประสบการณ์วิจัย
งานบริการ/งานบริการทางวิชาการ
อบรม/เป็นวิทยากร
งานรับรองมาตรฐานด้านการศึกษา
เลขานุการ

แชร์/แบ่งปัน