แชร์/แบ่งปัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 0-2727-3856
Fax : 0-2375-1296
E-mail : pairote@nida.ac.th
การศึกษา
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
รางวัลที่เคยได้รับ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ
ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการเผยแพร่
ประสบการณ์งานวิจัย
สาขาของงานวิจัยที่สนใจ
สมาชิกองค์การทางสังคม
เลขานุการ

แชร์/แบ่งปัน