อาจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2727-3913
โทรสาร: 0-2374-7395
อีเมล: wewatpun@yahoo.com
การศึกษา

การศึกษา

 • พ.ศ.2535 Ph.D. ( Industrial & Organizational Psychology ) The University of Georgia, U.S.A.
 • พ.ศ.2532 M.S. ( Applied Psychology ) The University of Georgia, U.S.A.
 • พ.ศ.2532 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ.2530 Cert. In Human Rights and Gender Equal Status ( Lund University, Sweden)
 • พ.ศ.2529 วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน/รับราชการ

ประวัติการทำงาน/รับราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์ศึกษาสุราษฎรธานี จังหวัด สุราษฎรธานี
 • อนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร นบส. สำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) และหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับสูง (นบสท)
  ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์ศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาการจัดการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์ศึกษาจังหวัดลำพูน
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร การบริหารภาครัฐและภาคเอกชน (นานาชาติ)
 • นักวิชาการสอบ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล สำนักงาน ก.พ.
 • อาจารย์พิเศษและอาจารย์กำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แก่นิสิต นักศึกษาของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • เลขานุการ ASEAN Resource Center on Leadership Development สำนักงาน ก.พ.
 • สมาชิกร่วมก่อตั้ง ชมรมจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารสมาคมสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย(2537 – 2543) สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย (2543 – 2544)
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา จำนวน 1 เรื่อง  (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)

 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2558). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐของประเทศสิงคโปร์ และ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐของประเทศสหภาพพม่า หรือ เมียนม่าร์. (ได้รับการเผยแพร่ใน ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียนด้านการจัดการทุนมนุษย์ เนื่องในงาน 60 ปีคณะรัฐประศาสนศาสตร์. จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2558 ISBN 978-974-231-880-6 พิมพ์บริษัท สุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด: กรุงเทพฯ หน้า 199-253)

ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 8 เรื่อง  (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558 และ มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1)

 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2560). สมรรถนะของนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือนไทยเพื่อการขับเคลื่อนพันธกิจของหน่วยงาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ความคาดหวัง กับ ที่เป็นอยู่จริง นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา: จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 31 มี.ค. 2560.
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2560). การประเมินเพื่อการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของข้าราชการพลเรือน นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี จัดโดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 5 มิ.ย. 2560
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย และประจักษ์ ทรัพย์มณี. (2558). การศึกษาแนวปฏิบัติการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานภาครัฐของใทย Investigation of Corporate Social Responsibility Practices Among Thai Public Agencies. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน(TCI กลุ่ม1), 22 ( 2): 205-228
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2557). การประเมินผลหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงของไทย: การศึกษาเชิงประจักษ์การพัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ (TCI กลุ่ม1), 12(2), 97-116.
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2558). การศึกษาแนวปฏิบัติการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานภาครัฐของใทย Investigation of Corporate Social Responsibility Practices Among Thai Public Agencies. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน(TCI กลุ่ม1), 22 ( 2): 205-228
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2557). การประเมินผลหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงของไทย: การศึกษาเชิงประจักษ์การพัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ (TCI กลุ่ม1), 12(2), 97-116.
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2557). งานวิจัยกับการบริหาร : เสพเพื่อสร้าง นำสู่ ยอดเยี่ยมและยั่งยืน. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ (TCI กลุ่ม1), 11(2), 169-180.
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2557). งานวิจัยกับการบริหาร : เสพเพื่อสร้าง นำสู่ ยอดเยี่ยมและยั่งยืน. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ (TCI กลุ่ม1), 11(2), 169-180.
  ผลงานวิจัยนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) จำนวน 3 เรื่อง
  (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558 และ มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1)
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2560). สมรรถนะของนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือนไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการขับเคลื่อนพันธกิจของหน่วยงาน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์, วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. หน้า 77-103.
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2559). การวิเคราะห์ระดับสมรรถนะด้านการบริหารและภาวะผู้นำของนักบริหารระดับสูงในภาครัฐของไทย. (ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมรัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2557). Human Resource Management in the Singapore Public Service. (ได้รับการเผยแพร่ในงานสัมมนาระดับชาติ ครบรอบ 60 ปี การสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2559).
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2557). Human Resource Management in the Singapore Public Service. (ได้รับการเผยแพร่ในงานสัมมนาระดับชาติ ครบรอบ 60 ปี การสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2559).
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2557). Human Resource Management in the Government of Republic of The Union of Myanmar (Burma). (ได้รับการเผยแพร่ในงานสัมมนาระดับชาติ ครบรอบ 60 ปี การสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2559).

ประสบการณ์งานวิจัย

 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2560) การศึกษาเปรียบเทียบระดับสมรรถนะของนักบริหารผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร ระดับสูง (นบส.1), คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2560) การประเมินเพื่อการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของข้าราชการพลเรือน, คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2557) การวิเคราะห์ระดับสมรรถนะด้านการบริหารและภาวะผู้นำก่อนและหลังการเรียนรู้ของนักบริหารระดับสูงในภาครัฐของไทย , คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2555) การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะและบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ไทยที่มีต่อความเป็นมืออาชีพและการส่งมอบคุณค่าด้านการบริหารรทรัพยากรมนุษย์แก่องค์การ, An Investigation of the Causal Relationship between HR Competencies and Roles on Their Professionalism and on Delivering Values to Organizations : A Case of Thai HR Practitioners , คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2555) การพัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง , การพัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง , คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2554) การศึกษาแนวปฏิบัติของการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์การภาครัฐของไทย , Investigation the Practices of Corporate Social Responsibility Management in Thai Public Sectors , คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2553) การศึกษาแนวทางการดำเนินการ Corporate Social Responsibility เพื่อส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2553) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาองค์การในประเทศไทย , Confirmatory factory analysis of learning Organizations charecteristics: The case of Thai organization , คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2552) การพัฒนาในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบทบาทและสมรรถนะที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การประเทศไทย , Developing a causal relationship model of HR roles and competencies on their professionalism among Thai public and private organization , คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2550) การประเมินบุคคลด้วยวิธี 360 องศา ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนของไทย
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2550) การศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารผู้มีวุฒิสามารถขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจของไทย, A Study of Current Talent Management Practives of Thai Public,Private,and State Enterprise Organization
เลขานุการ

เลขานุการ

นางอรณี แก้วมี
โทรศัพท์ : 0-2727-3905
อีเมล์ : oranee_nida@hotmail.com

รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลที่เคยได้รับ (ทางด้านวิชาการ/งานวิจัย/การสอน/การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ฯลฯ)

 • Best Paper Award Written in Thai งานวิจัยเรื่อง การศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะและบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ไทยที่มีต่อการส่งมอบคุณค่าด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แก่องค์การ (2555)