แชร์/แบ่งปัน

อาจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2727-3913
โทรสาร: 0-2374-7395
อีเมล: wewatpun@yahoo.com
การศึกษา
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
รางวัลที่เคยได้รับ
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย
เลขานุการ

แชร์/แบ่งปัน