แชร์/แบ่งปัน

อาจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ
อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Tel: 0-2727-3884
Fax: 0-2375-8778
e-mail  ploy@nida.ac.th
การศึกษา

  • Ph.D (Development Administration) National Institute of Development Administration, Thailand
  • MA (Organization Studies) University of Warrick, UK
  • MPA University of Southern California, USA
  • รบ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง สาขาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

  • รางวัลพระราชทานเหรียญทอง รัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  • ทุนรัฐบาลอังกฤษ (The British Chevening Scholarship) ให้ไปศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตที่ประเทศสหราชอาณาจักร
  • ทุนพระราชทานส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และในการศึกษาดูงานต่างประเทศในการทำวิทยานิพนธ์

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2552-ก.ย.2555)
  • ผู้อำนวยการโครงการเอกสารตำรา (2551-ก.ย.2552)
  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ต.ค.2555-ก.ย.2558)
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี (ต.ค.2558-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์งานวิจัย

  • การวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับคนพิการ : ประสบการณ์การวิจัยในศูนย์ฝึกอาชีพสองแห่ง
  • การศึกษาการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพของภาครัฐและเอกชน: กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ จังหวัดชลบุรี
  • การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและทักษะของการเป็นผู้นำรวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการเป็นผู้นำของปลัดเทศบาลหญิงและชายในองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย (พ.ศ.2553)
  • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม พศ. 2554-2556 (พ.ศ.2553)
  • โครงการประเมินการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน3กลุ่มพื้นที่ตามแผนปฏบัติการปทท.เข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน (พ.ศ.2553)
  • การศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทย (พ.ศ.2554)
  • การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการโดยใช้เครื่องมือ PMQA ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
  • การประเมินค่านิยมสร้างสรรค์ในเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีศึกษาบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย (พ.ศ.2554)
  • “Public – private Partnership and Governance Challenges : in Thai Municipalities : Perspectives of Chief – administrators” พศ.2557
  • “Transformationanl Leadership : Perspectives from Thailand s civil Servants” พศ.2557
  • “Restructuring the Thai civil service: A Study of creative core value for civil servants”  พศ.2556
  • “Balancing Accountability of Political Leaders: Implications For Public Administration in Thailand”
  • “Pubic Finance and Governance Reform Initiatives for Inclusive Development in ASEAN”

   

 • ผลงานทางวิชาการ

  บทความ

  ปี พ.ศ. ชื่องาน สถานที่นำเสนอ/เผยแพร่
  2553
  • การวิจัยการศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทย (งานวิจัย)
   

  • วารสารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
  • หนังสือรวบรวมบทความคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี พ.ศ. 2553

   

  2553
  • การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กรณีการออกแบบระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (บทความ)
  • วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
  2553
  • Constitution making in Thailand Case of Constitution Drafting. (กรณีศึกษา)
  • NIDA Case Journal Vol. 1
       
  2554
  •  การวิจัยเรื่องการประเมินค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีศึกษาบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย (บทความวิจัย)
  •  วารสารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
  2554
  •  การวิจัย A Comparative Study between Male and Female Chief Executives of the city on Transformational Leadership Skills Attribute (บทความวิจัย)
  •  Eastern Regional Organization for Public Administration Conference, Thailand (EROPA 2011) (Proceeding)
       
  2555
  • Constitutional Policy Making by the Thai Elite: Designing the Election System for House and Senate in the 2007 Constitution (บทความ)
  • Hong Kong: Southeast Asia Research Center, City University of Hong Kong. (SERC Working Paper Series, no. 105).
  2555
  •  การวิจัย Restructuring the Thai civil service: A study of creative core values for civil servants(บทความวิจัย)
  • Eastern Regional Organization for Public Administration, Indonesia (EROPA 2012) (Proceeding)
       
  2556
  • การวิจัย Public-Private Partnership and Governance Challenges in Thai Municipalities: Perspectives of Chief Administrators. (บทความวิจัย)
  • The Journal of African& Asian Local Government Studies.
  2556
  • Public-Private Partnership and Governance Challenges in Thai Municipalities: Perspectives of Chief Administrators. (บทความวิจัย)
  •  Eastern Regional Organization for Public Administration, Japan (EROPA 2013) (Proceeding)
       
  2557
  • การวิจัย Transformational leadership: Perspectives from Thailand’s Civil Servants(บทความวิจัย)
  • World Conference for Public Administration (WCPA) , Korea, 2014(Proceeding)
       
  2558
  • Balancing Accountability of Political Leaders: Implications for Public Administration in Thailand (proceeding) (บทความวิจัย)
  • International Conference on Public Administration & Sufficiency Economy, Bangkok, 2015 (Proceeding)
  2558
  • Pubic Finance and Governance Reform Initiatives for Inclusive Development in ASEAN
  • GSPA Text Book Series (Chapter)
       
  2559
  •  บทบาทผู้นำทางการเมืองไทย กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (บทความ)
  •  งานสัมนาวิชาการระดับนานาชาติเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 61 ปีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ (Proceeding) 7 ก.ค. 2559
  2559
  • Political leadership and Public Administration in Thailand
  • Book Chapter in Asian Leadership in Policy and Governance. Evan Berman; M. Shamsul Haque.Bingley, UK : Emerald Group Publishing Limited, [2015]. (Book chapter)
  2559
  • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐและผลการดำเนินงานของภาครัฐในประเทศไทย (งานวิจัย)
  • กำลังดำเนินการภายใต้เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์
       
  2560
  •  ทุนทางสังคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัด: การวิเคราะห์เบื้องต้น (บทความวิจัย)
  • งานสัมมนาวิชาการวันสถาปนาสถาบันฯ 31มี.ค.2560
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (proceeding)
  2560
  •  Social Capital and Public Sector Performance in Thailand (บทความวิจัย)
  • งานสัมมนาวิชาการวันสถาปนาสถาบันฯ 31มี.ค.2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (proceeding)
  2560
  • Social Capital and Public Sector Performance in Thailand (บทความวิจัย)
   

   

  • งานสัมนาวิชาการ Korean Association for Public Administration 2017 KAPA International Conference
   “Bigger Challenges and Governing Capacity” Date: June 22-24, 2017 Venue: Chonbuk National University, Jeonju (proceeding)

   

  เลขานุการ

  นายสมยศ โมราผล
  โทรศัพท์ : 0-2727-3880
  อีเมล์ : myot629@hotmail.com

แชร์/แบ่งปัน