ดนุวัศน์ สาคริก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ สาคริก
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-5612259
อีเมล: danuvas.nida@gmail.com
การศึกษา

การศึกษา

 • พ.ศ. 2558 หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ.2555 Ph.D. (Development Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2554 Graduate Exchange Fellowship, School of Public and Environmental Affairs, Indiana University Bloomington, USA
 • พ.ศ.2548 M.Sc. (Economics, Finance and Management) University of Bristol, UK
 • พ.ศ.2547 B.Sc.(Hons) Economics, University of Essex, UK
ประวัติการทำงาน/รับราชการ

ประวัติการทำงาน/รับราชการ

 • 1 ธันวาคม 2561- ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD)
 • มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการเงินและการตรวจสอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2562
 • กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
 • กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการขับเคลื่อนการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561-2563
 • มกราคม 2562 ประธานคณะทำงานดำเนินการจัดทำ GSPA VDO Presentation
 • มกราคม 2562 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ “การเลือกตั้ง พ.ศ.2562” ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
 • มกราคม 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 • มกราคม 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • มกราคม 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงาน ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • มกราคม 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • 25 ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการจัดการหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ.2561 อนุกรรมการในคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ.2561 อาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • 20 ธันวาคม 2559-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สิงหาคม – 18 ธันวาคม 2559 อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ.2559-2561 อาจารย์พิเศษ International Training Centre มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • พ.ศ.2558-2560 อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • พ.ศ.2558-2559 อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ.2558-2559 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มิถุนายน 2557-กรกฎาคม 2559 รองคณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตร (นานาชาติ) Department of Philosophy, Politics and Economics Institute of Diplomacy มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มิถุนายน 2557-พฤษภาคม 2558 ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ศ.2555-2559 อาจารย์พิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์

 • The Analysis of the Determinant of Education Expenditure in Thailand (Ph.D)
 • The Taylor Rule for Thailand (M.Sc.with Distinction)
 • Cost and Benefit of Foreign Direct Investment in Thailand (B.Sc.)
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ (Full papers)

 • Sagarik, D., Chansukree, P., Cho, W., & Berman, E. (2018). E-government 4.0 in Thailand: The role of central agencies. Information Polity, 23(2018), 343-353.
 • Sagarik, D. (2017). Size of government, effectiveness, and socioeconomic development: A comparative analysis of ASEAN countries. Journal of Comparative Asian Development, 16(2), 91-112. [SJR Q2]
 • Sagarik, D. (2016). Determinants of Health Expenditures in ASEAN Region : Theory and Evident, Millenial Asia, 7 (1):1-19.(Scopus)
 • Sagarik, D. (2014). Educational Expanditure in Thailand : development, trends and distribution, Citizenship, Social and Economics Education, 13 (1):54-66. (Scopus)
  ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 2 เรื่อง
  (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558 และ มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1)
 • Sagarik, D. (2015). Determinants of Foreign Direct Investment Flows : Evident from ASEAN Member Countries,NIDA Development Journal, 55 (2):1-23. (TCI กลุ่ม1)
 • Sagarik, D. and New, N.S.(2015). Institutional Challenges Facing Economic Develoopment in Mynmar : A Case Study, Rangsit Journal of Social Science and Humanities, 2 (1):15-24. (TCI กลุ่ม2)
  ผลงานวิจัยนำเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)
  (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)
 • Sagarik, D. (2016). The Role of microfinance in Advancing Smallholder Agriculture, International Conference in Business, Economics, Social Science and Humanities, HongKong, Feb 20-21.
 • Sagarik, D. (2015). The Analysis of Trickle Down Effect in Thailand, International Conference on Advances in Economics, Social Science and Human Behavior, Bangkok, Thailand, Aug 28-29.
 • Sagarik, D. (2014). Public Expenditure on Health in ASEAN Member Countries : An Analysis of trends and Policy Determinant, International Conference on Trend in Economics, Humanities and management, Pattaya, Thailand, Aug 13-14.
 • Sagarik, D. (2014). Education and Income Distribution : A Path Analysis Framwork 9th Annual Education and Development Conference , Bangkok, Thailand, March 5-7.
 • Sagarik, D. (2013). An analysis of the determinants of education expenditure policy in Thailand. Asian Politics and Policy, 5(2), 227-48. [SJR Q3]

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers)

 • ดนุวัศ สาคริก และ ปนันดา จันทร์สุกรี. (2561). ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สถาบัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรไทย. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, 16(2), 57-85. (TCI กลุ่ม 1)

ผลงานวิจัยนำเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings)

 • Sagarik, D. (2018). “Public Spending and National Competitiveness: The Case of Asian Countries”, Public Management Research Conference (PMRC) 2018, National University of Singapore, Singapore, June 1-3.
 • Sagarik, D. (2017). “The Role of Fintech in Public Sector: Visualizing Sounder Framework for Thailand’s National E-Payment”, 2017 Korean Association for Public Administration (KAPA) International Conference: Bigger Challenge and Governing Capacity, Chonbuk University, Jeonju, South Korea, June 21-24.
  Wechananond, N., & Sagarik, D. (2017). “A Balanced Model of Public Sector Supervision Mechanism Through Sufficiency Economy Philosophy” NIDA International Conference 2017, NIDA, Thailand.

งานบริการวิชาการ

 • วิทยากรรายการ Thinking ASEAN ทางสถานีวิทยุ FM 96.5 Radio
 • วิทยากรประจำช่วงหมายข่าวเจาะรอบโลก ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นิวทีวี 18 และรายการมือที่มองไม่เห็น ทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่
 • ผู้ดำเนินรายการภาษาอังกฤษ ASEAN Challenge ทางสถานีโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ MCOT World
 • คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ Education Ideas หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
 • วิทยากรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
 • วิทยากรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) สำนักงบประมาณ
 • วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ นปร. สำนักงาน ก.พ.ร.
 • วิทยากรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์และหัวหน้าทีม สำนักงานศาลปกครอง
 • วิทยากรหลักสูตรเตรียมเชี่ยวชาญ สำนักงบประมาณ- วิทยากรหลักสูตร “2018 Knowledge of Diplomacy – Sustainable Development and the Sufficiency Economy” กระทรวงการต่างประเทศ
 • วิทยากรหลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม
 • วิทยากรกระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรโครงการสัมมนาภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (อบน.) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • วิทยาการหลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิทยากรหลักสูตร Mini Master of Management คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิทยากรหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิทยาการหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

 • Macroeconomic Policy
 • Digital Economy
 • State Enterprise Performance
 • E-Governance
 • Socio-Economic Development
เลขานุการ

เลขานุการ: นางสาวจุฑามาศ อินิจา
e-mail: chutamat.ini(at)nida.ac.th, j_enija(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3900

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 07/06/62