แชร์/แบ่งปัน

 

 ดนุวัศน์ สาคริก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ สาคริก
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-5612259
อีเมล: danuvas.nida@yahoo.com
การศึกษา
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
วิทยานิพนธ์
ผลงานทางวิชาการ
เลขานุการ

แชร์/แบ่งปัน