แชร์/แบ่งปัน

 

อาจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ10240
โทรศัพท์: 00-2727-3894
โทรสาร: 0-2375-8778
อีเมล: nattha@nida.ac.th
การศึกษา

การศึกษา

 • พ.ศ.2547 Doctor of Philosophy (Public Administration), University of Southern California, U.S.A
 • พ.ศ.2545 Master of Public Policy, University of Southern California, U.S.A
 • พ.ศ.2537 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ)
  (เกียรตินิยมอันดับ2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ.2531 รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ.2527 วุฒิบัตรมัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • พ.ศ.2525 วุฒิบัตรมัธยมต้น โรงเรียนราชินีบน
ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร
– ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขั้นสูง (advanced course) รุ่นที่ 9 โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (เรดิสัน) กรุงเทพมหานคร
– Certification of Participation in International Symposium on Open, Distance and e-Learning (ISODEL), Yogyakarta, Indonesia, December 8-11, 2009.
– Certification of Achievement. Planned Giving: Getting the Proper Start,The Fund Raising School, The Center on Philanthropy at Indiana University,Indianapolis, Indiana, U.S.A., August 25-27, 2008.
– Certification of Achievement. Principles & Techniques of Fundraising,The Fund Raising School, The Center on Philanthropy at Indiana University,Indianapolis, Indiana, U.S.A., August 18-22, 2008.
– Certification of Achievement. Case Research & Writing Workshop,National Institute of Development Administration and Clifford E. Darden,D.B.A. (Harvard) Professor of Organization and Management,Pepperdine University-Malibu, California, U.S.A., May 23-25, 2008
– ประกาศนียบัตรหลักสูตรความรู้พื้นฐานทางการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
รุ่นที่ 15 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2550.
– วุฒิบัตรหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ 2
รุ่นที่ 5 โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2550.
– ใบรับรองเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ (รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2) เรื่อง การพัฒนาเค้าโครงการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูงแบบบูรณาการ ในโครงการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยแบบบูรณาการ และสร้างนักวิจัยขั้นสูงทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2549
– ใบรับรองเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ (รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1) เรื่อง การใช้และการผลิตผลงานวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์เพื่อประโยชน์แก่สังคมไทย ในโครงการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยแบบบูรณาการและสร้างนักวิจัยขั้นสูงทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2548

ประวัติการทำงาน/รับราชการ

ประวัติการทำงาน/รับราชการ
ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒน
  บริหารศาสตร์ (19 มกราคม 2560- ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร (12 กรกฎาคม 2559 – ปัจจุบัน)
 • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พฤศจิกายน 2557 – ตุลาคม 2558)
 • ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒน
  บริหารศาสตร์ 17 ตุลาคม 2554- 17 ธันวาคม 2555
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิด้าสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 31 มีนาคม 2553- 2554
 • ที่ปรึกษาด้านงานนิด้าสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 23 กรกฎาคม 2550-11 มีนาคม 2553
 • รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 7 ตุลาคม 2551-3 กรกฎาคม 2552
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี,คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 7 ตุลาคม 2548-6 ตุลาคม 2551
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน (นานาชาติ),คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 8 พฤศจิกายน 2547-6 ตุลาคม 2548
  สาขาของงานวิจัยที่สนใจ ความเชี่ยวชาญสาขาวิชา
  – -นโยบายสาธารณะ
  – -การวิเคราะห์ บริหาร และประเมินผลนโยบายและโครงการ, สถาบัน, ธรรมาภิบาล
  – -ทุนทางสังคม,ประชาสังคม
  – -การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา จำนวน 1 เรื่อง(ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)

 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2557). การวางแผนและประเมินผล (100%) (รายละเอียดการเผยแพร่ ใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชา รศ.6400). กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
  ผลงานวิจัย
  ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 2 เรื่อง
  (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558 และ มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1)
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2560). การสร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์จากงานวิจัยที่สอดคล้องกับการบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1). 24(1): 5-24.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2557). การประเมินกระบวนการของการนำพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย(TCI กลุ่ม2). 9(30): 42-53.

ผลงานวิจัยนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)(ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)

  • ณัฐฐา วินิจนัยภาค และ กุลชยา เต็มชวาลา. (2559). ทัศนคติของประชาชนชาวไทยต่อการกำหนดนโยบาย พรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในอดีต (บางส่วน)
งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา
ตำรา

 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2557). การวางแผนและประเมินผล (100%) (รายละเอียดการเผยแพร่ ใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชา รศ.6400). กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2555).นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2554).นโยบายสาธารณะ: แนวทางในการศึกษาแบบสหวิทยาการ. กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2539). 4 ทศวรรษรัฐประศาสนศาสตร์ : รวมบทความทางวิชาการ 2498-2538. วรเดช จันทรศร และณัฐฐา วินิจนัยภาค บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2537). ดวงดาว ยังสามารถ. บัลลังก์พระปิยะ: บทวิเคราะห์พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ (King Chulalongkorn: an analysis of his personal letters). บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ: คบไฟ.

ผลงานวิชาการจากงานวิจัยเผยแพร่

 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2553). แนวคิดธรรมาภิบาลและการจัดทำดัชนีชี้วัด.วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ (TCI กลุ่ม1). 8(2): 13-55.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค.(2553). ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกับนโยบายรัฐที่ส่งเสริมการเมืองภาคประชาชน.วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1). 17(2): 29-63.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบังคับบัญชาอย่างมีจริยธรรมของผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงการคลัง.วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1).17(1): 97-121.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2552). ผลการดำเนินงานและปัญหาเชิงนโยบายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.).วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1).16(1): 145-168.
 • NatthaVinijnaiyapak. (2551). The Influence of Thai Political Culture on Democratic Governance.วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1).15(3): 91-128.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2550). ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมจริยธรรมของข้าราชการ.วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1). 14(1): 9-34.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2550). การวางแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสะท้อนความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบล สูงเนิน จ.นครราชสีมา.วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ (TCI กลุ่ม1). 5(ฉบับพิเศษ): 105-145.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค.(2550). การออกแบบโครงสร้างองค์การสภาพัฒนาการเมือง. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1). 14(2): 103-136.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2549). พัฒนาการ กระบวนการ และการประยุกต์ใช้การวิจัยประเมินผลโครงการ.วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1).13(2): 73-94.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2549). การประเมินผลสำเร็จขององค์การภาครัฐโดย Balanced Scorecard.วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ (TCI กลุ่ม1).4(2): 57-71.
 • NatthaVinijnaiyapak. (2548). Institutions and Civic Engagement: A Case Study of Thai Community in Los Angeles.วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ (TCI กลุ่ม1).3(2):71-106.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2540). การแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศในกรุงเทพมหานครโดยมาตรการตรวจรถยนต์.วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้า.2(1).และ Safety Journal. 1(23).
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2540). โครงการต่อเติมอาคารสินธร: การวิเคราะห์ในมิติ ของการบริหารโครงการ ใน การบริหารโครงการ: กรณีศึกษาในประเทศไทย. วรเดช จันทรศร และ ณัฐฐา วินิจนัยภาค บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่เอกสารงานวิจัยและตำรา สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย, 2540,หน้า 77-89.
 • วรเดช จันทรศร และ ณัฐฐา วินิจนัยภาค (บรรณาธิการ). (2540). การบริหารโครงการ:กรณีศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่เอกสารงานวิจัยและตำรา สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย
 • Nattha Vinijnaiyapak. (2554). Democratic Governance and the National Development Plans in Thailand.Presented in Internationala Conference Democratic Governance Practice: Opportunities and Challenges. 20-24September2011.Academy of Management (AOM), Government Agency of Mongolia. Ulaanbaatar : Mongolia.
 • Nattha Vinijnaiyapak. (2552).The Influence of Thai Political Culture on Democratic Governance.Presented in Internationala Conference Contemporary Leadership Issues and Management Challenges. Academy of Management (AOM), Government Agency of Mongolia 23 September 2009, Academy of Management,Ulaanbaatar : Mongolia.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2551). การเรียนการสอนปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ แบบเรียนรายวิชาและการทำวิจัย (Academic Degree) มาตรฐานการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย. อุทัย เลาหวิเชียร บรรณาธิการ, จัดโดยโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, วันที่ 26 มิถุนายน 2551, พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2551, หน้า 139-159.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2550). การบริหารแบบมีส่วนร่วม, จำนวน 22 หน้า,เสนอต่อที่ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ.2550) เรื่อง เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ณ ศูนย์การค้าและนิทรรศการนานาชาติ กรุงเทพฯ (ไบเทค) วันที่ 13 ธันวาคม 2550บทคัดย่อใน รวมบทคัดย่อในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ.2550). ฉบับเต็มใน CD และที่ http://www.polsci.tu.ac.th/polsci2550.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค.(2550). การพัฒนาเงื่อนไขคุณธรรมของข้าราชการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา. สำนักวิจัย ร่วมกับศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 14 มิถุนายน 2550.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค.(2554) นำเสนอกรณีศึกษาเรื่อง Political Development Council: The Making of Public Policy in Thailand ในการประชุมนานาชาติในหัวข้อ Case Studies on Development Administration ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2554 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์งานวิจัย

ประสบการณ์งานวิจัย

 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2560). ทัศนคติของประชาชนชาวไทยต่อการกำหนดนโยบายพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี. (ระหว่าง มีนาคม – ตุลาคม 2560) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2554). ธรรมาภิบาลประชาธิปไตยในภาครัฐของไทย (Democratic Governance in Thai Public Sector), ระยะเวลาที่ใช้ 4 เดือน (ระหว่าง พฤษภาคม – สิงหาคม 2554) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ)
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2553). ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลหน่วยบริหารจัดการการศึกษา จำนวน 165 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 13 เดือน (ระหว่างมิถุนายน 2552-กรกฎาคม 2553) เสนอต่อ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 29 กรกฎาคม 2553.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2551).ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบังคับบัญชาอย่างมีจริยธรรมของผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงการคลัง จำนวน 197 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 8 เดือน (ระหว่าง 25 กุมภาพันธ์-25 ตุลาคม 2551) เสนอต่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2551).โครงการส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับ จังหวัด จำนวน 17 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 4 เดือน (ระหว่าง เมษายน 2550-9 มิถุนายน 2551) เสนอต่อสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, มิถุนายน 2551.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2550).โครงการสำรวจทัศนคติของข้าราชการเกี่ยวกับระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, กันยายน 2550.(นักวิจัยร่วม, หัวหน้าโครงการ รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน)
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2550).โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2549 เสนอต่อสำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, มิถุนายน 2550. (นักวิจัยร่วม, หัวหน้าโครงการ รศ. ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ)
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2550).การพัฒนาเงื่อนไขคุณธรรมของข้าราชการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 6 เดือน (ระหว่าง ธันวาคม 2549-พฤษภาคม 2550) นำเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาประจำปี 2550 เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จัดโดยสำนักวิจัย ร่วมกับศูนย์ศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 14 มิถุนายน 2550.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2550).รายงานโครงการศึกษาเพื่อยกร่างตัวแบบ สภาพัฒนาการเมือง จำนวน 137 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 4 เดือน (ระหว่าง 1 มกราคม 2550-30 เมษายน 2550) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ, วันที่ 1 พฤษภาคม 2550. เอกสารฉบับ สมบูรณ์ส่งเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2550.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2550).การวางแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสะท้อนความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสูงเนิน จ.นครราชสีมา.ในโครงการการศึกษาหารูปแบบการบริหารงานท้องถิ่นที่ดี (Best Practice) เพื่อเป็นรูปแบบสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น, จำนวน 30 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 4 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2549-มกราคม พ.ศ. 2550) เสนอต่อที่ประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2548).การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระบบสุขภาพของประเทศคานาดา จำนวน 53 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 3 เดือน (ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2548) เสนอต่อ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของคนพิการในสังคมไทย สถาบันวิจัยสาธารณสุขศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข, มีนาคม 2548.
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค.(2547).ลักษณะคนไทยทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา (Thai Profile on the West Coast of America) สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคนไทย ตามโครงการจัดทำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา, เมษายน 2547. จำนวน 77 หน้า, ระยะเวลาที่ใช้ 3 เดือน (ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2547) เสนอต่อ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2541).ความสนใจในปัญหาผู้หญิงของรัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2498-2536.สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541.
งานบริการ/งานบริการทางวิชาการ

งานบริการ/งานบริการทางวิชาการ
ฝึกอบรม

 • 2554. ผู้บรรยายวิชา การบริหารโครงการ ในหลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 83 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ตามหนังสือเชิญที่ ตช. 0035.63/63 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554
 • 2554. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ ตัวแบบนโยบายสาธารณะสมัยใหม่ การปฏิวัติรูปแบบการบริหารงานภาครัฐ ในโครงการจัดบรรยายทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 จัดโดยภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 22 เมษายน 2554 ตามหนังสือเชิญที่ ศธ. 0527.21.05/0521 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554
 • 2554. ผู้บรรยายวิชา การบริหารโครงการ ในหลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 81 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 22 เมษายน 2554 ตามหนังสือเชิญที่ ตช. 0035.53/397 ลงวันที่ 18 เมษายน 2554
 • 2554. ผู้บรรยายวิชา สภาวการณ์ที่มีผลกระทบต่อการบริหารและบทบาทหน้าที่นักบริหาร ในหลักสูตร การอบรมสำหรับผู้บริหารงานการเงิน รุ่นที่ 1 โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก จำนวน 3 ชั่วโมง ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศพันตรีถึงพันเอก จำนวน 50 นาย วันที่ 9 มีนาคม 2554 ตามหนังสือเชิญที่ กห. 0422.8/67 ลงวันที่ 21 มกราคม 2554
 • 2554. ผู้บรรยายวิชา การบริหารโครงการ ในหลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 78 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 18 มกราคม 2554 ตามหนังสือเชิญที่ ตช. 0035.42/26 ลงวันที่ 6 มกราคม 25542553.วิทยากรในหัวข้อ การอภิปรายสกัดประเด็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในบริบทของตนเองพร้อมกับนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ รศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ ในหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 1 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 30 เมษายน – 8 มิถุนายน 2553

บริการวิชาการ

 • กรรมการพิจารณาศักยภาพความพร้อมเพื่อประกอบการรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คระบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ. เชียงใหม่ ตามหนังสือเชิญที่ ม.ฟ.อ.2104/007 ลงวันที่ 28 มกราคม 2554
 • ผู้อ่านประเมินบทความเพื่อพิจารณาลงในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่ ศธ. 0526.06/วส.745 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 และ ที่ ศธ. 0526.06/วส.772 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2553 ของนายวัชรพงษ์ สุกิจจานนท์ เรื่อง การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานภาครัฐ: กรณีศึกษาการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
 • ฯลฯ
กรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานระดับชาติ

กรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานระดับชาติ:

 • 2550.คณะอนุกรรมการวิชาการ คำสั่ง คณะกรรมการดำเนินการตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง(ครส.) สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 2/2550 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550
 • 2550.คณะทำงานพิจารณาเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณในโครงการรณรงค์เลือกตั้งใสสะอาด คำสั่ง คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2550 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2550
 • 2550.คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง กฎหมาย และวิชาการ คำสั่ง คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ 1/2550 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ 19 มกราคม 2550
 • 2549.คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักการเมือง ข้าราชการและประชาชนตามมติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้ง14/2549 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คำสั่ง สว(สนช.)0007/ว4407 (ดำเนินการถึงมีนาคม 2551)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) พระราชทานเมื่อ 2553
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 3 ชื่อ ตริตาภรณ์(ต.ม.)พระราชทานเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2545
เลขานุการ

เลขานุการ

นางพิมล พูลเพิ่ม
โทรศัพท์ : 0-2727-3906
อีเมล์ : pimon_pp@hotmail.com

แชร์/แบ่งปัน