แชร์/แบ่งปัน

 

อาจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ10240
โทรศัพท์: 00-2727-3894
โทรสาร: 0-2375-8778
อีเมล: nattha@nida.ac.th
การศึกษา
ประกาศนียบัตร
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
ผลงานทางวิชาการ
ประสบการณ์งานวิจัย
งานบริการ/งานบริการทางวิชาการ
กรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานระดับชาติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
เลขานุการ

แชร์/แบ่งปัน