อาจารย์ ร.ต. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ10240
โทรศัพท์: 02-727-3890
โทรสาร: 0-2375-9164
อีเมล: migskurin@hotmail.com
การศึกษา

การศึกษา

  • Ph.D. in Political Science (Field: Public Policy and Methods) Claremont Graduate University: Claremont, CA, USA
  • MPPM (Master of Public Policy and Management) University of Southern California. Los Angeles, CA, USA
  • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  – เกรดเฉลี่ยเป็นลำดับที่หนึ่งของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, จ. นครนายก, ประเทศไทย ( นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 40 นักเรียนนายร้อยจปร. รุ่นที่ 51 )
ประวัติการทำงาน/รับราชการ

ประวัติการทำงาน/รับราชการ

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
– ผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์
– ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พฤศจิกายน 2554 – สิงหาคม 2557 และ พฤษภาคม 2558 – มกราคม 2559)
– อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร
– ที่ปรึกษาโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน (เพื่อนบ้านป้องกันภัย) กองบังคับการตำรวจ
นครบาล 4 และกองบัญชาการตำรวจนครบาล
– ผู้ร่วมริเริ่มโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน (เพื่อนบ้านป้องกันภัย) ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 และกองบัญชาการตำรวจนครบาล
– ผู้บรรยายพิเศษในวิชา การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ผู้บังคับหมวด กองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศ
ยานที่ 6 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก

รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลที่เคยได้รับ (ทางด้านวิชาการ/งานวิจัย/การสอน/การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ฯลฯ)

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ
– ทุนในโครงการเด็กอัจฉริยะ ให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับปริญญาโท และเอก
– รางวัลการศึกษาดีเยี่ยม จาก School of Policy, Planning, and Development: University of Southern California
– สำเร็จการศึกษาเป็นอันดับที่ 1 ของ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
– รางวัลลักษณะทหารดีเยี่ยม จากโรงเรียนเตรียมทหาร ปี พ.ศ. 2541
(เกณฑ์การคัดเลือกจากคณาจารย์, ผู้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมรุ่นทั้งสี่เหล่าทัพ ประมาณ 700 นาย, ผลการศึกษา, และความประพฤติที่ดี)

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา จำนวน 2 เรื่อง
(ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)
– ณัฐกริช เปาอินทร์. (2559). การประเมินสถานการณ์เพื่อการจัดการความเสี่ยง.กรุงเทพ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
– ณัฐกริช เปาอินทร์. (2556). สถิติสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)
บทความวิชาการในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 1 เรื่อง

 • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2557). แนวนโยบายและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียน ใน สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, บรรณาธิการ. รัฐประศาสนศาสตร์ ในประชาคมอาเซียนด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์. 211-256. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สุขุมวิทการพิมพ์.
  ผลงานวิจัย
  ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 5 เรื่อง
  (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558 และ มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1)
 • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2558). แนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐ และภาคเอกชน. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช (TCI กลุ่ม1), 28(1), 5-15.
 • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2558). พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับระดับความเป็นประชาธิปไตยของ พลเมืองกรุงเทพ. วารสารสถาบันพระปกเกล้า (TCI กลุ่ม1), 13(2), 5-24.
 • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2558). แนวทางการพัฒนาระบบการจัดสรรที่ดินทำกินในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน. วารสารธรรมศาสตร์ (TCI กลุ่ม1), 34(1), 77-101.
 • ณัฐกริช เปาอินทร์ และ ยศธร ทวีพล. (2557). แรงจูงใจของพนักงานส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล : กรณีศึกษาเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสงขลา.วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (TCI กลุ่ม2), 9(1), 21-24.
 • ณัฐกริช เปาอินทร์. (2557). มูลเหตุแห่งการเกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่เหมาะสมโดยผู้นำ. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมายมหาวิทยาลัยบูรพา (TCI กลุ่ม1), 6(3), 181- 205.
ประสบการณ์งานวิจัย

ประสบการณ์งานวิจัย
– Nuttakrit Powintara. (2014). Developing Political Image in Bangkok Election CampaignDeveloping Political Image in Bangkok Election Campaign. Bangkok: National Institute of Development Administration.
– Nuttakrit Powintara. (2013). The Bangkok Neighborhood Watch Program: Citizen Perspectives in Metropolitan Police. Bangkok: National Institute of Development Administration.
– Nuttakrit Powintara. (2013). Success and Obstacle of the Bangkok Neighborhood Watch Project Operated by Police Division 4 of the Bangkok Metropolitan Police Bureau. Bangkok: National Institute of Development Administration.

สาขาของงานวิจัยที่สนใจ

สาขาของงานวิจัยที่สนใจ

 • นโยบายทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • นโยบายทางด้านความมั่นคง
 • มวลชนสัมพันธ์
 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในทางการเมือง
 • ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ศึกษาดูงานและการฝึกอบรมในต่างประเทศ

ศึกษาดูงานและการฝึกอบรมในต่างประเทศ

 • ได้รับทุนศึกษาดูงานทางวิชาการและการวิจัยในโครงการ Best and Brightest Project รุ่นที่ 1ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ
  ศึกษาดูงานทางทหาร ณ ประเทศเวียดนาม โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานและร่วมการฝึกทางทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยแห่งประเทศออสเตรเลีย
 • สอบคัดเลือกได้เป็นลำดับที่ 1 ของนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของเหล่าทหารบก เพื่อเป็นตัวแทนของ นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของเหล่าทหารบก ให้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนรวมเหล่าและโรงเรียน เหล่าทัพทั้งสาม ณ ประเทศออสเตรเลีย
เลขานุการ

เลขานุการ

นางสาวแววดาว วาดโคกสูง
โทรศัพท์ : 0-2727-3898
อีเมล์ : star_nice1188@hotmail.com