แชร์/แบ่งปัน

 

 อาจารย์ ร.ต. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ10240
โทรศัพท์: 02-727-3890
โทรสาร: 0-2375-9164
อีเมล: migskurin@hotmail.com
การศึกษา
การศึกษา
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
รางวัลที่เคยได้รับ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ
ประสบการณ์งานวิจัย
สาขาของงานวิจัยที่สนใจ
ศึกษาดูงานและการฝึกอบรมในต่างประเทศ
เลขานุการ

แชร์/แบ่งปัน