อาจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02-727-3867
อีเมล: dhiyathad.pra@nida.ac.th
การศึกษา
 • พ.ศ. 2559 Ph.D. (Criminal Justice) University of Birmingham, UK
 • พ.ศ. 2555 LL.M. (with merit) University of Kent, UK
 • พ.ศ. 2549 นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. 2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การอบรมวิชาชีพ
 • พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตรหลักสูตรเนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาชีพว่าความสภาทนายความ
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
 • กรรมการสภาคณาจารย์ สภาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ทนายความ บริษัท สำนักงานกฎหมาย เบญจมา อภัยวงศ์ จำกัด
 • ทนายความ บริษัท ซาราฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • นิติกร บริษัท แอต ซัคเซส จำกัด
 • อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก, คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลที่เคยได้รับ

  ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี พ.ศ.2553-54, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ผลงานวิชาการ และบทความวิชาการ
 •  Prateeppornnarong, D. (2018). Brexit in hindsight and the future direction for ASEAN. Journal of Public and Private Management, 25(1), (forthcoming).
 • Prateeppornnarong, D. & Young, R. (2017). A Critique of the Internal Complaints System of the Thai Police. Policing and Society, pp. 1-18. https://doi.org/10.1080/10439463.2017.1356298

บทความวิชาการนำเสนอการประชุมวิชาการ

 • Prateeppornnarong, D. (2017). From Brexit to ASEAN: No room for complacency. Presented at the 6th ICADA, 1-3 June 2017. Venue: National Institute of Development Administration (NIDA).
 • Prateeppornnarong, D. (2017). Independence matters: A case study of the Public Sector Anti-Corruption Commission. Presented at the 2nd International Conference of the NIDA Law for Development, 16 December 2017. Venue: National Institute of Development Administration (NIDA).
 • ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์. (2561). ทรัพยากรน้ำกับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 30 มีนาคม พ.ศ 2561.
 • ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์. (2560). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ศาสตร์แห่งการครองตนของ “ฅน” ยุติธรรม. นำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 31 มีนาคม พ.ศ. 2560.
งานฝึกอบรม/วิทยากร
 • วิทยากรถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ในหัวข้อ “วัดกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
 • วิทยากรดำเนินการ “การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)” โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากร ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนการทุจริต: วิกฤติที่ข้าราชการต้องเรียนรู้” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • วิทยากรดำเนินการ “การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น)” โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
 • นักวิจัยหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
งานสอนและให้คำปรึกษา

วิชาที่รับผิดชอบ

 • รอ. 6002 การวิจัยทางการจัดการ
 • รศ. 7600 ทฤษฎีอาชญาวิทยา
 • รศ. 7650 การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
 • รศ. 7620 อาชญากรรมพิเศษและอาชญากรรมใหม่ในสังคมไทย
 • รศ. 7760 นวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 • กม. 7104 กฎหมายอาญาชั้นสูง (รับเชิญจาก คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปัจจุบัน)

 • นางสาววรรณนิภา ภูมิถาวร หัวข้อ “การศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ: ศึกษาหน่วยงานตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร” (ระดับปริญญาโท)
 • นายเกรียงไกร เจียรประดิษฐ์ หัวข้อ “บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไทยในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ” (ระดับปริญญาเอก)
ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ
 • การบริหารงานยุติธรรม (Criminal justice)
 • นโยบายอาญา (Criminal law policy)
 • ระบบตรวจสอบถ่วงดุล (A system of checks and balances)
 • การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Politics and international relations)
 • การบริหารพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable development)
เลขานุการ

นางพรรณทณี สกลพฤกษ์
โทรศัพท์: 02-7273881
อีเมล์:  buabok_r@hotmail.com

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: