ประวัติความเป็นมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

     ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2498 และเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในสหัสวรรษใหม่ ปัจจุบันมีมหาบัณฑิตจำนวนมากที่สำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และนับว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สนองตอบต่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ

การก่อตั้งและวิวัฒนาการ

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นบัณฑิตวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดทำการสอนวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งขึ้นในสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2498 จากความคิดริเริ่มของนักวิชาการไทย ซึ่งมี ดร. มาลัย  หุวะนันท์ และนายเชาว์ พัฒนจรูญ เป็นแกนนำภายใต้การสนับสนุนของจอมพล ป. พิบูล สงคราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มร. อีโจเซลซันส์ ผู้อำนวยการยูซอมประเทศไทย ดร.วอลเตอร์ เอช. ซี. ลาเวสและ ดร.เอดการ์ เป็นผู้แทนฝ่ายอเมริกา ซึ่งได้มีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับข้อสัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอินเดียนา เพื่อร่วมกันจัดตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้นในสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเริ่มทำการเปิดสอนปริญญาโทตั้งแต่ปีการศึกษา 2499 โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอินเดียนามาร่วมวางหลักสูตรและดำเนินการสอนด้วยจำนวน 15 คน จนถึงปีการศึกษา 2506

  ในปี 2535 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เริ่มขยายการศึกษาระดับปริญญาโทภาคพิเศษออกไปยังส่วนภูมิภาค โดยเล็งเห็นความสำคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดได้ศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษขึ้นในท้องถิ่นของตน โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยครูนครราชสีมา เปิดการสอนหลักสูตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ในส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างกว้างขวาง ในปี 2534 คณะรัฐประศาสนศาสตร์จึงได้ขยายการสอนไปที่ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาได้ขยายการเปิดสอนขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี ลำปาง และที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา และในปี 2537 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้ขยายการเปิดสอนไปยังจังหวัดภูเก็ตและอุดรธานี รวมถึง 8 จังหวัด คือ ลำพูน พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และ สงขลา (อ.หาดใหญ่) โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาคณะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างไม่ว่าจะเป็น การปรับหลักสูตร การปรับปรุงสถานที่ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษา จนถึงปัจจุบันมีศูนย์การศึกษากระจายตามจังหวัดต่าง ๆ เป็นจำนวน 6 จังหวัด คือ พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และ สงขลา

  นอกจากการเปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแล้ว คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ยังได้ให้บริการทางวิชาการอื่น ๆ อีก กล่าวคือการเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการระดับสูง (Mini Master of Management Program) หลักสูตร 12 สัปดาห์ โดยได้เปิดสอนครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2534 ปัจจุบันดำเนินการสอนแล้ว หลักสูตรดังกล่าวนับว่าเป็นที่สนใจของนักธุรกิจในระดับสูงนอกจากนี้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ยังจัดฝึกอบรม และสัมมนาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือมายังคณะ เช่น โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูงที่คณะดำเนินงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งโครงการ ดังกล่าวเปิดดำเนินงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

  ในปีการศึกษา 2536 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้ขยายขอบเขตของการให้บริการทางการศึกษาไปสู่ความเป็นนานาชาติโดย เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกทางด้านการบริหาร การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นมาจากหลักสูตรภาษาไทย และผ่านความเห็นชอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว เริ่มเปิดการนอนเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนทางด้านการบริหารการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  อนึ่งจากการที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการระดับสูง (Mini Master of Management Program) ที่เปิดโอกาสให้บุคคลหลากหลายวิชาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ตลอดจน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ทัศนคติ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีในการบริหารงานในอนาคตส่งผลให้คณะทราบความต้องการในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรดังกล่าว คณะรัฐประศาสนศาสตร์จึงดำริที่จะเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยได้เริ่มการสอนภาคปกติในภาค 2 ปีการศึกษา 2539 ต่อมาได้ขยายการเรียนการสอนในภาคพิเศษซึ่งเริ่มเปิดสอนที่กรุงเทพฯและขยายไปที่ศูนย์สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในภาค 2 ปีการศึกษา 2540

  ต่อมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้ทำการปรับหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต(MPPM) ที่มีอยู่แล้วให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ และได้ดำเนินการเปิดสอนเพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนขึ้นในปี 2544 นอกจากภารกิจหลักที่สำคัญดังกล่าวข้างต้น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ยังได้ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชนอีกด้วย

  ภายในช่วง 61 ปีที่ผ่านมา (2511 – 2557) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้ให้บริการงานฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปจำนวน 90 หลักสูตร ในส่วนของงานวิจัยอาจารย์ของคณะของเงินทุนคณะและงบประมาณแผ่นดินได้ผลิตผลงานวิจัยประเภทที่ 1-7 จำนวน 75 เรื่อง งานวิจัยที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการและศูนย์สาธารณประโยชน์ จำนวน 160 เรื่อง และงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 40 เรื่อง

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารเพื่อเป็นผู้นำทางความคิด ในการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรโดยยึดถือปรัชญาความรู้คู่คุณธรรม