ประวัติความเป็นมาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

    คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ในสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่ามาร่วมวางหลักสูตรและดำเนินการสอนจนถึงปีการศึกษา 2506 ต่อมารัฐบาลไทยได้จัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตและพัฒนาบุคคลทางการบริหารการพัฒนา ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 ได้กำหนดให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผลิตพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) เป็นระยะเวลา 64 ปี โดยมีการพัฒนาการดังนี้

ในระยะแรก การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทจะเป็นการเรียนการสอนเฉพาะเรียนในเวลาราชการ ต่อมาใน 1 ปีการศึกษา 2527 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการบริหารการพัฒนา (ภาคภาษาไทย) นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยหลักสูตรปริญญาเอกได้ดำเนินการสอนเป็นหลักสูตรภาษาไทย จำนวน 4 รุ่น

พ.ศ. 2530 คณะได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษขึ้นในกรุงเทพมหานครเป็นรุ่นแรก ต่อมาคณาจารย์ได้พิจารณาเห็นว่า ผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ที่เสียสละไปทำงานห่างไกลแล้วยังเสียเปรียบผู้ที่ทำงานในส่วนกลางหรือกรุงเทพมหานคร ที่มีโอกาสทางสังคมและมีวิถีชีวิตที่สะดวกสบาย อีกทั้งการพัฒนาข้าราชการและผู้บริหารภูมิภาค จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ คณะจึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องโอกาสทางการศึกษา ประกอบกับที่คณะผู้บริหารของวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ได้เดินทางมาเยี่ยมชม การเรียนการสอนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเสนอแนวคิดว่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ควรเปิดโอกาสทางการศึกษาในส่วนภูมิภาค คณะรัฐประศาสนศาสตร์จึงให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในส่วนภูมิภาค โดยเปิดโครงการภาคพิเศษในภูมิภาคแห่งแรกที่จังหวัด อุตรดิตถ์

 

   พ.ศ.2533 ดังนั้นคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จึงเป็นคณะแรกและสถาบันแรกที่เปิดสอนภาคพิเศษในระดับปริญญาโทในภูมิภาค ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ ทางการบริการการศึกษาในประเทศไทย และต่อมาก็ได้เปิดโครงการในจังหวัดต่างๆ รวม 9 จังหวัด คือ ลำพูน พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา (อ. หาดใหญ่) และภูเก็ต โดยในปัจจุบันคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดทำการสอนดังต่อไปนี้

 มิถุนายน พ.ศ. 2534 นอกจากการเปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแล้ว คณะรัฐประศาสนศาสตร์ยังได้ให้บริการทางวิชาการอื่น ๆ อีกกล่าวคือ การเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการระดับสูง ( Mini Master of Management) หลักสูตร 9 สัปดาห์ ให้แก่บุคคลทั่วไปที่เป็นผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตร Mini Master of Management

พ.ศ. 2536 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เปลี่ยนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตภาคภาษาไทยเป็นหลักสูตร ภาคภาษาอังกฤษ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนทางด้านการบริหารการพัฒนา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พ.ศ. 2539  เปิดหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  โดยมีเนื้อหาของหลักสูตรผสมผสานระหว่างการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน และมุ่งหวังให้นักบริหารจากสองภาคส่วนได้มีความรู้กว้างขวางขึ้น โดยมีความเข้าใจทั้งการบริหารงานในภาครัฐและภาคเอกชน การเปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าว จึงเป็นการสร้างนักบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีแนวคิดไปในแนวเดียวกัน โดยได้เริ่มการสอนในภาคปกติ และต่อมาได้ขยายการสอนภาคพิเศษ ซึ่งเปิดสอนที่กรุงเทพฯ  และขยายไปที่ศูนย์สีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ในภาค 2 ปีการศึกษา 2540

พ.ศ. 2544 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เพิ่มหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติเช่นเดียวกับหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ

พ.ศ. 2547 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบให้เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตภาคภาษาไทยขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรับรุ่นแรก

ปัจจุบัน   หลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ทุกหลักสูตร โดย เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร  คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา  (หลักสูตรนานาชาติ)  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท  2 หลักสูตร  รัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  ภาคปกติ  ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ  และภาคพิเศษ ในสถานที่ตั้ง และเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวนอกสถานที่ตั้ง ได้แก่  ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  และศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี   และเปิดสอนหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี    และมีการให้บริการวิชาการในรูปแบบ Public Training  และ In-house Traning   ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในหลายหลักสูตร   ได้แก่

แก้ไขล่าสุดเมื่อ