เตรียมพบกับ Facebook LIVE งานเสวนาสุด exclusive จากคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDAในหัวข้อ มองการจัดการภาครัฐภายใต้วิกฤติสุขภาพ (โควิด-19)

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.30-20.00 น.

เสวนาวิชาการโดย

1. รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
2. ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์,
3. อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ,
4. อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์(ผู้ดำเนินรายการ)