กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 7 จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

gspa 19122017165030 001
gspa 19122017165030 002