กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ  รุ่นที่ 23 จ.กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560

pr mppm23 02 001

pr mppm23 02 002