โครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 1

โครงการ GSPA NIDA - Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 1

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาภาวะผู้นำให้กับตนเอง ระหว่างวันศุกร์ที่ 13 ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ ชั้น 5 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 

 
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
  2. เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างภาวะผู้นำให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ และการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อไปได้ในอนาคต
  3. เป็นโครงการความรับผิดชอบต่อเยาวชนและสังคมของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 (หรือชั้นปีสุดท้ายตามที่หลักสูตรที่กำลังศึกษากำหนด)
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
  3. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสูงสุดตามที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดโครงการ
  4. รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 100 คน

 

กำหนดการ

          วันศุกร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนมีนาคม 2563

 

วันที่ 1 วันศุกร์ที่ 13 เดือนมีนาคม 2563

ภาคเช้า: 

(1) พิธีเปิด

  • ผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์กล่าวต้อนรับ
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำคณะ หลักสูตร และการเรียนการสอนของคณะ

(2) Campus Tour

ภาคบ่าย:

เล่นเกม กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ/เชื่อมความสัมพันธ์ (Team Activity)

 

วันที่ 2 วันเสาร์ที่ 14 เดือนมีนาคม 2563

ภาคเช้า:           

(1) Career Counselling โดยนักศึกษาเก่าหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

(2) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่เป็นประเด็นการบริหารงานภาครัฐ

ภาคบ่าย:          

(1) TED Talks โดยอาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

(2) ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาของการบริหารงานภาครัฐ 

 

วันที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนมีนาคม 2563

ภาคเช้า:           

(1)  สะท้อนความรู้สึก (Reflection) และประโยชน์ที่ได้รับจากการ Workshop โดยผู้เข้าร่วมโครงการ

(2) ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร