แบบคำร้องคณะรัฐประศาสนศาสตร์ออนไลน์

สำหรับกรณี

1. ขอลาเรียน (ระหว่างการเรียนรายวิชา)
2. ขอหนังสือแนะนำตัวเพื่อขอเก็บข้อมูลงานวิจัย (ขอหนังสือได้ครั้งละสูงสุด 10 หน่วยงาน)
3. ขอหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

*** หลังจากส่งแบบคำร้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรของท่าน เพื่อส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติมหรือแจ้งให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ***

ต้องการเขียนคำร้องออนไลน์ คลิกลิงค์ : https://forms.office.com/r/RDgC3aKpHn

หรือ Scan QR Code ได้ที่นี่