แนวปฏิบัติของสถาบันในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 หลังเทศกาลปีใหม่


📌 ระหว่างวันที่ 4 – 14 มกราคม 2565

✅ อนุญาตให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของสถาบัน เฉพาะภารกิจที่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
✅ หลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น การเรียนการสอน การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ
✅ หอสมุดสุขุม นวพันธ์ (NIDA Library) งดให้เข้าใช้บริการภายในสถานที่ ปรับเป็นการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ และ NIDA Books to Go
✅ บริษัทคู่ค้า / ร้านค้า / ธนาคาร สามารถเปิดทำการได้ตามปกติ โดยต้องจัดให้มีการ เข้า-ออก ทางเดียว (ไม่เปิดประตูฝั่งด้านในอาคาร) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✅ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า / Delivery ให้ดำเนินการจัดส่งที่บริเวณด้านล่างของอาคารเท่านั้น
✅ สถาบันจะเปิดประตู 2 เพื่อให้รถเข้า-ออก และเปิดประตู 1 เฉพาะช่องทางเดินเท้าเท่านั้น
✅ บุคลากร / นักศึกษา / บุคคลภายนอก ที่ได้รับอนุญาต หรือมีการประสานมายังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอเข้าพื้นที่อาคารสถาบันในแต่ละวัน ต้องทำการลงทะเบียนที่จุดตรวจของแต่ละอาคาร โดยแสดงภาพผลตรวจ ATK ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน 24 ชม.

**เฉพาะบุคลากรที่ไม่มีผลตรวจมาจากบ้าน สามารถติดต่อขอรับชุดตรวจ ATK ได้ที่ห้องพยาบาล อาคารชุบ กาญจนประกร ซึ่งจะต้องทำการตรวจ ลงทะเบียนยืนยันผล ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในอาคาร

**หากผลตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 ให้แจ้งไปยัง นายสุชาติ ฤกษ์โอรส กองกลาง กลุ่มงานสารบรรณ โทร. 089-664-9365 เพื่อรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน และศูนย์ปฏิบัติการและบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สปก.อว.)

**ทางสถาบันจะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ หากมีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการใด ๆ เพิ่มเติม จะเรียนแจ้งให้ประชาคมนิด้าได้รับทราบต่อไป

Contact :
ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2727 3000 , 094-885-4241
อาคารสถานที่ โทร. 0 2727 3458 , 0 2727 3469 , 0 2727 3457
ห้องพยาบาล โทร. 0 2727 3441 , 084-324-6709