คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program

เรียน ป.โท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ดาวนโหลดใบสมัคร เอกสารการรับสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาโท mpa พิษณูโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 3

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาวา่ผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลา
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้

 

วิธีการสมัคร ปริญญาโท mpa พิษณุโลก ครั้งที่ 3

วิธีการรับสมัคร มี 2 วิธีดังนี้
1. สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Online)
2. สมัครสอบด้วยตนเอง กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ชั้น 3

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบของสถาบันฯ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
2. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ในกรณีรับราชการ กรณีใช้คำนำหน้าชื่อ เป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพิ่มคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ชุด)
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่สวมครุย)
8. หนังสือรับรองตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระให้แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น
9. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในกรณีที่ได้การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ถ้ามี)

 

กำหนดการรับสมัคร
   
2. สมัครเรียนด้วยตัวเอง 1 เม.ย. – 21 มิ.ย. 2562

(เว้นวันหยุดราชการ)

3. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 27 มิ.ย. 2562
4. สอบสัมภาษณ์ 3 – 4 ก.ค. 2562
5. ประกาศผลการคัดเลือก 11 ก.ค. 2562
6. รับเอกสารขึ้นทะเบียน 18 – 20 ก.ค. 2562
7. ลงทะเบียนเรียน
18 – 22 ก.ค. 2562
8. ปฐมนิเทศ 27 ก.ค. 2562
9. เปิดภาคเรียน 3 ส.ค. 2562

 

ระบบการศึกษา หลักสูตร ปริญญาโท mpa พิษณูโลก ครั้งที่ 3

ระบบการศึกษา
1. ศึกษาในระบบ Block Course System เรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต เรียน 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมงต่อวิชา
2. เรียนเต็มวันนอกเวลาราชการ (เน้นวันเสาร์)
3. เมื่อศึกษาครบ13 วิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี
5. ทางคณะ จัดเตรียมเอกสารและตำราเรียนให้แก่นักศึกษาทุกวิชา และให้การสนับสนุนศึกษาดูงานในประเทศ
6. คณะมีกองทุนเงินกู้เพื่อชำระค่าลงทะเบียน
7. สามารถโอนย้ายไปศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาที่คณะเปิดสอนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

**  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์   700   บาท ** 

 

ดาวนโหลดใบสมัคร เอกสารการรับสมัคร สมัครเรียนออนไลน์