“นิด้า…เปิดให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ผ่านระบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 2/2562”

ผ่าน 2 ช่องทาง
เว็บไซต์ reg.nida.ac.th
NIDA Mobile Application
เริ่มประเมินได้ตั้งแต่ 5 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวชิรพงษ์ โสตะวงษ์
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน
โทร. 089-777-3335