เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร MMM รุ่นที่ 73

MMM 73 ลับคมคิด ตอบโจทย์ธุรกิจครบวงจร

Mini Master of Management รุ่นที่ 73 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค ผู้ประกอบการทางธุรกิจ และบุคคลที่ใช้วิชาชีพเฉพาะแขนงต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลง


 หลักสูตร MMM ตอบโจทย์ได้อย่างครบวงจร ยืนยันจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงปัจจุบัน กำลังรับสมัคร ในรุ่นที่ 73  


เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อบรมระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564
อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://gspa.nida.ac.th/th/mmm