คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2561  
โดยมีรายละเอียดดังนี้

เปิดรับสมัคร ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

 

วิธีการคัดเลือก

การคัดเลือกกระทำในสองลักษณะคือ

1. การพิจารณาใบสมัคร

2. การสอบสัมภาษณ์

 

วันและเวลาเรียน

   วันอาทิตย์   เวลา 08.30 – 17.00 น.

 

ระบบการศึกษา

1. ศึกษาในระบบ Block Course System เรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต เรียน 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมงต่อวิชา
2. เรียนเต็มวันนอกเวลาราชการ (เน้นวันอาทิตย์)
3. เมื่อศึกษาครบ13 วิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปี 9 เดือน
5. ทางคณะ จัดเตรียมเอกสารและตำราเรียนให้แก่นักศึกษาทุกวิชา และให้การสนับสนุนศึกษาดูงานในประเทศ
6. คณะมีกองทุนเงินกู้เพื่อชำระค่าลงทะเบียน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

  1. ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 218,500 บาท
  2. ชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 50,100 บาท (รวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ตำราและเอกสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
2. ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้

 

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบของสถาบันฯ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
2. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
3. สำเนาวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า    1    ชุด
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)
5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด  สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ในกรณีรับราชการ กรณีใช้คำนำหน้าชื่อ เป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพิ่มคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ชุด)
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)
8. หนังสือรับรองตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระให้แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น
9. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในกรณีที่ได้การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: เอกสารที่นำมาสมัครเป็นนักศึกษาทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะไม่คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

ก. หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่  Educational Service Division, 118 Serithai Road, Klong Chan, Bangkok,  10240 Thailand Facsimile:(662)777-7477

 

วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี

1. สมัครทางอินเทอร์เน็ต  https://entrance.nida.ac.th/
2. สมัครด้วยตนเอง
  2.1 ขอรับในสมัครที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ขั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ ดาวโหลดใบสมัคร
  2.2 การสมัครสามารถดำเนินการได้ ดังนี้  ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครตาม ข้อ ค. ด้วยตนเอง ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 และวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 19.30 น.

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครเรียนออนไลน์ บัดนี้ – 24 ส.ค. 2561
2. สมัครเรียนด้วยตัวเอง บัดนี้ – 31 ส.ค. 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 7 ก.ย. 2561
4. สอบสัมภาษณ์ 18 – 19 ก.ย. 2561
5. ประกาศผลการคัดเลือก 27 ก.ย. 2561
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1 – 4 ต.ค. 2561
7. ชำระเงิน 1 – 5 ต.ค. 2561
8. ปฐมนิเทศ กำหนดภายหลัง
9. เปิดภาคเรียน 13 ม.ค. 2562

 หมายเหตุ

  • การสมัครเรียนด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 ส.ค. 2561  เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.   วันที่ 29 -31 ส.ค. 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 19.30 น.

 

เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ หน้า 5

 

เปิดรับสมัคร ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

**  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์   700   บาท ** 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์