คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เปิดรับ สมัครนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560

 

gspa conntent banner surat

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program
M.P.A. ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี
โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้

การคัดเลือก
โดยการสอบสัมภาษณ์

ระบบการศึกษา
1. ศึกษาในระบบ Block Course System เรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต เรียน 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมง
2. เรียนนอกเวลาราชการ ช่วงเย็นวันศุกร์ และเสาร์ หรืออาทิตย์ ตามตารางสอนของแต่ละวิชา
3. เมื่อศึกษาครบ13 วิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
1. ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 173,500 บาท
2. ชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 40,100 บาท (รวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ตำราและเอกสาร การใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี

1. สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
2. สมัครด้วยตนเอง ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานดครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานที่ซึ่งคณาจาย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบของสถาบันฯ
2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ในกรณีรับราชการ)
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)
8. หนังสือรับรองตำแหน่ง และประสบการณ์ทำงาน (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระให้แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพ)
9. เอกสารรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

 กำหนดการ

expenses surat

**  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์   700   บาท **

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์