เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตร DAD รุ่นที่ 2 | เปลี่ยนก่อนจะถูกเปลี่ยน

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรฝึกอบรม DAD รุ่นที่ 2 | เปลี่ยนก่อนจะถูกเปลี่ยน

     

   การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ผู้บริหารจะต้องมีองค์ความรู้รอบด้านและมีทักษะขั้นสูง รวมถึงทัศนคติที่เหมาะสมกับทิศทาง การพัฒนาของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ปัจจัยต่าง ๆ ในโลกทั้งเศรษฐกิจการเมือง สังคม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารยุคใหม่ยังจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรมการบริหารและการจัดการที่ทันสมัยเพื่อที่จะสามารถพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ และตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ที่ต้องขับเคลื่อนและจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด โดยกระบวนการ เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร

จุดเด่นของ หลักสูตร DAD

 • ต่อยอดความรู้ยุคดิจิทัล
 • วิทยากรชั้นนำจากทุกวงการในหลักสูตรเดียว
 • เครือข่ายผู้นำภาครัฐภาคเอกชนแห่งอนาคต
 • กิจกรรมการเรียนแบบทันสมัย
 • นิด้า เป็นสถาบันของรัฐ ที่โดดเด่นเรื่องงานวิชาการและเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทั่วประเทศ
 
 

ระยะเวลาเรียนตลอดการฝึกอบรม

17 สัปดาห์ หรือ 129 ชั่วโมง  ระหว่างเดือน ส.ค. 2561 – ธ.ค. 2561 เฉพาะวันเสาร์
เวลา 10.00-16.30 น.  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 
เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรฝึกอบรม DAD รุ่นที่ 2 | เปลี่ยนก่อนจะถูกเปลี่ยน

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 20 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศผลคัดเลือก 2 สิงหาคม 2561
 • ชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
 • รายงานตัว 8 – 10 สิงหาคม 2561
 • ช่วงเวลาการปฐมนิเทศ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561
 • ช่วงเวลาเรียน 8 กันยายน – 15 ธันวาคม 2561

 

ผู้เข้ารับการศึกษาแต่ละรุ่นไม่เกิน 100 คน

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรฝึกอบรม DAD รุ่นที่ 2 | เปลี่ยนก่อนจะถูกเปลี่ยน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

  ข้าราชการและพนักงานองค์การภาครัฐ

 • ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป, ประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป)
 • ข้าราชการรุ่นใหม่ในโครงการ Fast track หรือเทียบเท่า
 •  ข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป
   นายทหารหรือนายตํารวจ ที่มีชั้นยศพัที่มีชั้นยศร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรือร้อยตำรวจเอก ขึ้นไป
 •  ครู นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
   เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน
  หรือเป็นพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

  รัฐวิสาหกิจ

 • พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองขึ้นไป

  ภาคเอกชน

 • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ
 • สื่อสารมวลชน ศิลปิน ดารา พิธีกร
 • ผู้บริหารภาคประชาสังคม มูลนิธิ NGOs สมาคม
 • อื่น ๆ