เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

วิธีการสมัคร

ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมรับใบนำส่งเงินค่าสมัครสอบชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 (ค่าสมัครหลักสูตร/สาขาละ 1,300 บาท) พร้อมรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ

กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1
1. รับสมัครและยื่นใบสมัคร 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2564
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 ก.ค. 2564
3. วันสอบสัมภาษณ์ 15 ก.ค. 2564
5. ประกาศผลการคัดเลือก 23 ก.ค. 2564
6. รับเอกสารขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน 29 ก.ค. – 4 ส.ค. 2564
8. ปฐมนิเทศ 22 ธ.ค. 2564
9. เปิดภาคเรียน 7 ม.ค. 2565
ดาวน์โหลดใบสมัคร – กรณีปกติ
ดาวน์โหลดใบสมัคร – กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
หนังสือรับรองผู้สมัคร