เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2563

 

คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาโท หลักสูตร ปริญญาโท mpa พิษณุโลก รุ่น 21 ครั้งที่ 3

คุณสมบัติผู้สมัคร

  •  ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธรุกิจ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่ง ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งจะต้องเป็นสถาบัน/หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  • มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 และระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 (หากมีผลงานทางวิชาการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ในการสอบ Paper-based ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ ในการสอบแบบ Computer-based ได้ผลคะแนนตั้งแต่ ระดับ 5.0 ขึ้นไป หรือได้ผลคะแนน NIDA EPT (English Proficiency Test) ตั้งแต่ ระดับ 550 ขึ้นไป ทั้งนี้โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร
  • ในกรณีผู้สมัครมีผลการสอบภาษอังกฤษ TOEFL เท่ากับ 500 คะแนน แต่ไม่ถึง 550 คะแนน โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร โดยผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร
  • มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฏีบัณฑิต จากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารยืที่ปรึกษา และหรือผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
  • สามารถอุทิศเวลาให้กับนักศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จกรศึกษาตามหลักสูตร และยอมรับข้อกำหนดที่ต้อเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ลงในวารสารทางวิชาการ

วิธีการสมัคร

 ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมรับใบนำส่งเงินค่าสมัครสอบชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 (ค่าสมัครหลักสูตร/สาขาละ 1,300 บาท) พร้อมรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ

กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1
1. รับสมัครและยื่นใบสมัคร บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2563
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 ก.ค. 2563
3. วันสอบสัมภาษณ์ 15 ก.ค. 2563
5. ประกาศผลการคัดเลือก 22 ก.ค. 2563
6. รับเอกสารขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน 27 – 31 ก.ค. 2563
8. ปฐมนิเทศ 23 ธ.ค. 2563
9. เปิดภาคเรียน 9 ม.ค. 2564
   
ดาวน์โหลดใบสมัคร – กรณีปกติ
ดาวน์โหลดใบสมัคร – กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
หนังสือรับรองผู้สมัคร