เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วิธีการสมัคร

 ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมรับใบนำส่งเงินค่าสมัครสอบชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 (ค่าสมัครหลักสูตร/สาขาละ 1,300 บาท) พร้อมรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ

กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 2
1. รับสมัครและยื่นใบสมัคร 1 ก.ค. – 30 ต.ค. 2563
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 พ.ย. 2563
3. วันสอบสัมภาษณ์ 18 พ.ย. 2563
5. ประกาศผลการคัดเลือก 25 พ.ย. 2563
6. รับเอกสารขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563
8. ปฐมนิเทศ 23 ธ.ค. 2563
9. เปิดภาคเรียน 9 ม.ค. 2564
   
ดาวน์โหลดใบสมัคร – กรณีปกติ
ดาวน์โหลดใบสมัคร – กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
หนังสือรับรองผู้สมัคร