เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร – กรณีปกติ
ดาวน์โหลดใบสมัคร – กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
หนังสือรับรองผู้สมัคร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาโท หลักสูตร ปริญญาโท mpa พิษณุโลก รุ่น 21 ครั้งที่ 3

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.  ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธรุกิจ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญยาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งจะต้องเป็นสถาบัน/หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  2. มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ ถ้าเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.5 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3.2 แต่ต้องมีผลงานทางวิชาการแนบพร้อมใบสมัครอย่างน้อย 1 ชิ้น
  3. ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ INSTITUTE OF INTERNATIONNAL EDUCATION เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา (อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม)
กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครเรียนออนไลน์ บัดนี้ – 31 ต.ค. 2562
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 พ.ย. 2562
3. วันสอบสัมภาษณ์ 19 พ.ย. 2562
5. ประกาศผลการคัดเลือก 29 พ.ย. 2562
6. รับเอกสารขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน 9 – 13 ธ.ค. 2562
8. ปฐมนิเทศ 24 ธ.ค. 2562
9. เปิดภาคเรียน 10 ม.ค. 2563
   

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร – กรณีปกติ
ดาวน์โหลดใบสมัคร – กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
หนังสือรับรองผู้สมัคร