คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เปิดรับสมัครเรียน ป.โท MPA ภาคพิเศษ
จ. พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครเรียนหลักสูตร ปริญญาโท MPA พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2561

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

โครงสร้างหลักสูตร

    จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้
หมายเหตุ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดีบปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมหรือจบสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี

1. สมัครเรียนออนไลน์:  https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
2. สมัครด้วยตนเอง: ได้ที่  สำนักงานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์(นิด้า) วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก  ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  และสถานที่ซึ่งคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โทร.081-3791691 ,055-33751

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบของสถาบันฯ (ดาวน์โหลดใบสมัค)
2. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
3. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)
5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
6. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ในกรณีรับราชการ กรณีใช้คำนำหน้าชื่อ เป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพื่ิมคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ชุด)
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)
9. หนังสือรับรองตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระให้แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น
10. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในกรณีที่ได้การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ถ้ามี)

หมายเหตุ:  เอกสารที่นำมาสมัครเป็นนักศึกษา ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะไม่คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีการคัดเลือก

การคัดเลือกกระทำในสองลักษณะคือ

  1. การพิจารณาใบสมัคร
  2. การสอบสัมภาษณ์

ระบบการศึกษา

1. ศึกษาในระบบ Block Course System เรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต เรียน 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมงต่อวิชา
2. เรียนเต็มวันนอกเวลาราชการ 
3. เมื่อศึกษาครบ13 วิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี
5. ทางคณะ จัดเตรียมเอกสารและตำราเรียนให้แก่นักศึกษาทุกวิชา และให้การสนับสนุนศึกษาดูงานในประเทศ
6. คณะมีกองทุนเงินกู้เพื่อชำระค่าลงทะเบียน
7. สามารถโอนย้ายไปศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาที่คณะเปิดสอนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

 

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครเรียนออนไลน์ บัดนี้ – 22 ต.ค. 2561
2. สมัครเรียนด้วยตัวเอง บัดนี้ – 31 ต.ค. 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 15 พ.ย. 2561
4. สอบสัมภาษณ์ 17 พ.ย. 2561
5. ประกาศผลการคัดเลือก 3 พ.ย. 2561
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 3 – 7 ธ.ค. 2561
8. ปฐมนิเทศ 15 ธ.ค. 2561
9. เปิดภาคเรียน 18 ม.ค. 2562
   

เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์