เปิดรับสมัครเรียน ป.โท รัฐประศาสนศาสน์ ภาคพิเศษ กรุงเทพ

รุ่นที่ 36 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้

กำหนดการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสำเร็จการศึกษา) สำหรับผู้ที่ศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย 1 ฉบับ
5. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
6. หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ
7. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา
8. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

ติดต่อสอบถาม
1. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ 081-616-6357, 02 – 727-3861 ,02-727-3870
2. กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-7273370-73 อีเมล: entrance@nida.ac.th