เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 8  ครั้งที่ 3

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  M.P.P.M.
ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3
(นิด้าชลบุรี 21) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับ การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สำนักงาน ก.พ. 
  2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
  3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

 

การรับสมัครมี 2 วิธี

  1. สมัครเรียนออนไลน์ https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
  2. สมัครด้วยตนเอง สำนักงานโครงก่ารปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหัวดชลบุรี และสถานที่ซึ่งคณาจารย์คณะไปทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  219,000 บาท

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครเรียนออนไลน์ บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2561
2. สมัครเรียนด้วยตัวเองที่สถาบัน/ที่ศูนย์การศึกษา บัดนี้ – 18 ธ.ค. 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 20 ธ.ค. 2561
4. สอบสัมภาษณ์ 23 ธ.ค. 2561
5. ประกาศผลการคัดเลือก 27 ธ.ค. 2561
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 28 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2562
7. ชำระเงินค่าลงทะเบียน 28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 2562
8. ปฐมนิเทศ 6 ม.ค. 2562
9. เปิดภาคเรียน 13 ม.ค. 2562

 

**  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์   700   บาท **

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

 

 

เอกสารประกาศ [PDF]