เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จังหวัด ชลบุรี รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

 

โครงสร้างสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและหรือต่างประเทศ ในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีหนังสือรับรองจาผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์การทำงานตามระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ)ได้

หมายเหตุ: กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมหรือจบสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี

1. สมัครเรียนออนไลน์:  https://entrance.nida.ac.th/

2. สมัครด้วยตนเอง: ได้ที่  สำนักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 • ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์  700 บาท


เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสำเร็จการศึกษา)
5. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
6. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
7. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
8. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน(ถ้ามี)

หมายเหตุ: เอกสารที่นำมาสมัครเป็นนักศึกษา ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะไม่คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีการคัดเลือก

 • พิจารณาใบสมัคร
 • การสัมภาษณ์
กำหนดการ
1. สมัครเรียนออนไลน์ บัดนี้ – 20 ส.ค. 2562
2. สมัครเรียนด้วยตัวเอง บัดนี้ – 30 ส.ค. 2562
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 4 ก.ย. 2562
4. สอบสัมภาษณ์ 8 ก.ย. 2562
5. ประกาศผลการคัดเลือก 16 ก.ย. 2562
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 23 – 26 ต.ค. 2562
8. ปฐมนิเทศ กำหนดภายหลัง
9. เปิดภาคเรียน 26 ม.ค. 2563
   

เกณฑ์การวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (อ่านเพิ่มเติม..)

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 • นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
 • บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
 • อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
 • ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
 • อาชีพอิสระอื่น ๆ

 
ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานดครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี วิทยาลัยมหาดไทย เลขที่ 135 หมู่ 3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเถอบางละมุง จังหวัดชลบุรี e-mail: gspachonburi@nida.ac.th
 • กองบริการการศึกษา โทร. 02-727-3370 – 73  Website: http://edserv.nida.ac.th

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์