คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 33 ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ปริญญาโท MPA กรุงเทพ รุ่น 33

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาโท mpa พิษณูโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 3

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาวา่ผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลา
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้

 

วิธีการสมัคร ปริญญาโท mpa พิษณุโลก ครั้งที่ 3

วิธีการรับสมัคร มี 2 วิธีดังนี้
1. สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Online)
2. สมัครสอบด้วยตนเอง กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ชั้น 3

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบของสถาบันฯ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
2. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ในกรณีรับราชการ กรณีใช้คำนำหน้าชื่อ เป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพิ่มคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ชุด)
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่สวมครุย)
8. หนังสือรับรองตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระให้แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น
9. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในกรณีที่ได้การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ถ้ามี)

 

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครเรียนออนไลน์ 7 ม.ค. – 22 มี.ค. 2562
2. สมัครเรียนด้วยตัวเอง 7 ม.ค. – 26 มี.ค. 2562  เวลา 08.30 – 16.00 น.

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

27 – 29 มี.ค. 2562  (08.30 – 19.00 น.)

3. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 3 เม.ย. 2562
4. สอบสัมภาษณ์ 9 – 10 เม.ย. 2562
5. ประกาศผลการคัดเลือก 23 เม.ย. 2562
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 24 – 27 เมษายน 2562
7. ชำระเงิน 24 – 30 เมษายน 2562
8. ปฐมนิเทศ 20 ก.ค. 2562
9. เปิดภาคเรียน 3 ส.ค. 2562

 

ระบบการศึกษา หลักสูตร ปริญญาโท mpa พิษณูโลก ครั้งที่ 3

ระบบการศึกษา
1. ศึกษาในระบบ Block Course System เรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต เรียน 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมงต่อวิชา
2. เรียนเต็มวันนอกเวลาราชการ (เน้นวันเสาร์)
3. เมื่อศึกษาครบ13 วิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี
5. ทางคณะ จัดเตรียมเอกสารและตำราเรียนให้แก่นักศึกษาทุกวิชา และให้การสนับสนุนศึกษาดูงานในประเทศ
6. คณะมีกองทุนเงินกู้เพื่อชำระค่าลงทะเบียน
7. สามารถโอนย้ายไปศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาที่คณะเปิดสอนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

**  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์   700   บาท ** 

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์