เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์พิษณุโลก ครั้งที่ 2 เรียน ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จังหวัด พิษณุโลก รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สมัครเรียนออนไลน์


โครงสร้างหลักสูตร
 
ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต  (ชำระเป็นรายภาค)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้

หมายเหตุ: กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมหรือจบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี

1. สมัครเรียนออนไลน์:  https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
2. สมัครด้วยตนเอง: ได้ที่  สำนักงานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์(นิด้า) วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก  ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  และสถานที่ซึ่งคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โทร.081-3791691 ,055-337518

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  700 บาท


เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์) (ระบุวันสำเร็จการศึกษา)
5. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
6. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
7. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
8. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน(ถ้ามี)

หมายเหตุ: เอกสารที่นำมาสมัครเป็นนักศึกษา ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะไม่คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีการคัดเลือก

  • การพิจารณาใบสมัคร
  • การสัมภาษณ์

 

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครเรียนออนไลน์ บัดนี้ – 22 ต.ค. 2562
2. สมัครเรียนด้วยตัวเอง บัดนี้ – 31 ต.ค. 2562
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 14 พ.ย. 2562
4. สอบสัมภาษณ์ 16 พ.ย. 2562
5. ประกาศผลการคัดเลือก 22 พ.ย. 2562
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 3 – 6 ธ.ค. 2562
8. ปฐมนิเทศ 15 ธ.ค. 2562
9. เปิดภาคเรียน 17 ม.ค. 2563
10. เรียนเตรียมความพร้อม 4 – 5 ม.ค. 2563

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
  • นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
  • บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
  • อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
  • ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
  • อาชีพอิสระอื่น ๆ

ติดต่อสอบถาม

  • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-337-518 หรือ 081-3779-1691 e-mail: deedeer_k@hotmail.com
  • กองบริการการศึกษา โทร. 02-727-3370 – 73  Website: http://edserv.nida.ac.th

 

สมัครเรียนออนไลน์