เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จังหวัด พิษณุโลก รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จังหวัด พิษณุโลก รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สมัครเรียนออนไลน์

 

โครงสร้างสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 • ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต  (ชำระเป็นรายภาค)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้

หมายเหตุ: กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมหรือจบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี

1. สมัครเรียนออนไลน์:  https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
2. สมัครด้วยตนเอง: ได้ที่  สำนักงานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์(นิด้า) วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก  ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  และสถานที่ซึ่งคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โทร.081-3791691 ,055-337518

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 • ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์  700 บาท


เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์) (ระบุวันสำเร็จการศึกษา)
5. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
6. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
7. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
8. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน(ถ้ามี)

หมายเหตุ: เอกสารที่นำมาสมัครเป็นนักศึกษา ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะไม่คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีการคัดเลือก

 • การพิจารณาใบสมัคร
 • การสัมภาษณ์

 

ระบบการศึกษา

1. ศึกษาในระบบ Block Course System จำนวน 3 วิชา เรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต เรียน 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมงต่อวิชา
2. เรียนเต็มวันนอกเวลาราชการ
3. เมื่อศึกษาครบ13 วิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี
5. ทางคณะ จัดเตรียมเอกสารและตำราเรียนให้แก่นักศึกษาทุกวิชา และให้การสนับสนุนศึกษาดูงานในประเทศ
6. คณะมีกองทุนเงินกู้เพื่อชำระค่าลงทะเบียน
7. สามารถโอนย้ายไปศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาที่คณะเปิดสอนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

 

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครเรียนออนไลน์ บัดนี้ – 5 ส.ค. 2562
2. สมัครเรียนด้วยตัวเอง บัดนี้ – 15 ส.ค. 2562
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 22 ส.ค. 2562
4. สอบสัมภาษณ์ 31 ส.ค. 2562
5. ประกาศผลการคัดเลือก 12 ก.ย. 2562
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 2 – 4 ต.ค. 2562
8. ปฐมนิเทศ 15 ธ.ค. 2562
9. เปิดภาคเรียน 17 ม.ค. 2563
   

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 • นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
 • บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
 • อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
 • ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
 • อาชีพอิสระอื่น ๆ

ติดต่อสอบถาม

 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-337-518 หรือ 081-3779-1691 e-mail: deedeer_k@hotmail.com
 • กองบริการการศึกษา โทร. 02-727-3370 – 73  Website: http://edserv.nida.ac.th

 

สมัครเรียนออนไลน์