เปิดรับสมัครเรียน คอร์สฝึกอบรม หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3

เปิดรับสมัครเรียน คอร์สฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (D.A.D.) รุ่นที่ 3
(Development Administrator in Digital Era – DAD 3)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

The key for sucess in digital era. Disrupt before being disruped

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

ทำไมต้อง หลักสูตร DAD

เป็นสถาบันของรัฐที่โดดเด่นเรื่องงานวิชาการและเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทั่วประเทศ

 1. เพื่อต่อยอดความรู้ยุคดิจิทัล
 2. วิทยากรชั้นนำจากทุกวงการในหลักสูตรเดียวกัน
 3. เครือข่ายผู้นำภาครัฐภาคเอกชนแห่งอนาคต
 4. กิจกรรมการเรียนแบบทันสมัย

หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3

หลักสูตร DAD คือ

     การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ผู้บริหารจะต้องมีองค์ความรู้รอบด้านและมีทักษะขั้นสูง รวมถึงทัศนคติที่เหมาะสมกับทิศทาง การพัฒนาของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ปัจจัยต่าง ๆ ในโลกทั้งเศรษฐกิจการเมือง สังคม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารยุคใหม่ยังจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรมการบริหารและการจัดการที่ทันสมัยเพื่อที่จะสามารถพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ และตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ที่ต้องขับเคลื่อนและจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด โดยกระบวนการ เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุระหว่าง 27 – 45 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร หรือมีประสบการทำงานอย่างน้อย 3 ปี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

ข้าราชการและพนักงานองค์การภาครัฐ

 • ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ประเภททั่วไป : ระดับอาวุโสขึ้นไป, ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป) ข้าราชการรุ่นใหม่ในโครงการ Fast tracker หรือเทียบเท่า
 • ข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป
 • นายทหารหรือนายตํารวจที่มีชั้นยศร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรือร้อยตำรวจเอก ขึ้นไป
 • ครู นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
 • เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน
  หรือเป็นพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

รัฐวิสาหกิจ

 • พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองขึ้นไป

ภาคเอกชน

 • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ
 • สื่อสารมวลชน ศิลปิน ดารา พิธีกร
 • ผู้บริหารภาคประชาสังคม มูลนิธิ NGOs สมาคม
  อื่น ๆ

 

  ระยะเวลาการศึกษา
ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2562 – 22 มิถุนายน 2562
เฉพาะวันเสาร์ เวลา 13.00-17.30 น.
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   หลักฐานในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดจำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 รูป
 • หลักฐานการปฏิบัติงานจำนวน 1 ชุด

 

  จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา

 • ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรุ่นไม่เกิน 100 คน

 

  ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 75,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 15 ก.พ. 2562

 

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่: http://gspa.nida.ac.th/th/traning/dad

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์