เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 34

โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้

วิธีการรับสมัคร มี 2 วิธีดังนี้
1. สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Online)
2. สมัครสอบด้วยตนเอง กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ชั้น 3

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)
5. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
6. หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ
7. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา
8. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ 6 ม.ค. – 23 มี.ค. 2563
2. สมัครเรียนด้วยตัวเอง 6 ม.ค. – 31 มี.ค. 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
วันที่ 30-31 มีนาคม 2563  เวลา 08.30 – 19.30 น.
และวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม2563  เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ 8 เม.ย. 2563
4. วันสอบสัมภาษณ์ 21 – 22 เม.ย. 2563
5. ประกาศผลการคัดเลือก 30 เม.ย. 2563
6. รับเอกสารขึ้นทะเบียน 4 – 7 พ.ค. 2563
7. ลงทะเบียนเรียน
4 – 8 พ.ค. 2563
8. ปฐมนิเทศ วันเสาร์ 18 กรกฎาคม 2563
9. เปิดภาคเรียน 1 ส.ค. 2563

 

ระบบการศึกษา
1. ศึกษาในระบบ Block Course System เรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต เรียน 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมงต่อวิชา
2. เรียนเต็มวันนอกเวลาราชการ (เน้นวันเสาร์)
3. เมื่อศึกษาครบ13 วิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี
5. ทางคณะ จัดเตรียมเอกสารและตำราเรียนให้แก่นักศึกษาทุกวิชา และให้การสนับสนุนศึกษาดูงานในประเทศ
6. คณะมีกองทุนเงินกู้เพื่อชำระค่าลงทะเบียน
7. สามารถโอนย้ายไปศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาที่คณะเปิดสอนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

**  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์   700   บาท **