เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 34 ครั้งที่ 2

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
     หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ ฯ รุ่นที่ 34
     เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สกอ.) รับรอง
     2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
     3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่งจริง และมีประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง
     4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร
     1. ใบสมัคร
     2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
     3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
     4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ฉบับสมบูรณ์)
     5. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ (ในกรณีรับราชการ กรณีใช้คำนำหน้าชื่อ เป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพื่ิมคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ชุด)
     6. หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ
     7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
     8. หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
     9. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี จาก (สกอ)
     10. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
หมายเหตุ: เอกสารที่นำมาสมัครเป็นนักศึกษา ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะไม่คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

กำหนดการรับสมัคร  
     1. สมัครเรียนออนไลน์ 3 ก.ค. 2563
     2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10 ก.ค. 2563
     3. สอบสัมภาษณ์ 15 ก.ค. 2563
     4. ประกาศผลการคัดเลือก 20 ก.ค. 2563
     5. รับเอกสารขึ้นทะเบียน กำหนดภายหลัง
     6. วันปฐมนิเทศ 26 ก.ค. 2563
     7. วันเปิดภาคเรียน 1 ส.ค. 2563

 

แนวทางการประกอบอาชีพ
     1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
     2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
     3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
     4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
     5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
     6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

 

**  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์   700   บาท **