เปิดรับสมัครปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 25

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 2. ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
 3.  มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน
 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้

 

วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี

 1. สมัครทางอินเทอร์เน็ต  https://entrance.nida.ac.th/
 2. สมัครด้วยตนเอง
  2.1 ขอรับในสมัครที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ขั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 สิงหาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)
  2.2 การสมัครสามารถดำเนินการได้ ดังนี้  ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครตาม ข้อ ค. ด้วยตนเอง ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 3. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
 4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)
 6. สำเนาวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า    1    ชุด
 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
 8. หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ
 9. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ: เอกสารที่นำมาสมัครเป็นนักศึกษาทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะไม่คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

ก. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสุตรปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่  Educational Service Division, 118 Serithai Road, Klong Chan, Bangkok,  10240 Thailand Facsimile:(662)777-7477

 

วันและเวลาเรียน

 •    วันอาทิตย์   เวลา 08.30 – 17.00 น.

 

โครงสร้างหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

 

การคัดเลือกประกอบด้วย  2 ลักษณะ คือ

 • การพิจารณาใบสมัคร
 • การสอบสัมภาษณ์

 

ระบบการศึกษา

 1. ศึกษาในระบบ Block Course System เรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต เรียน 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมงต่อวิชา
 2. เรียนเต็มวันนอกเวลาราชการ (เน้นวันอาทิตย์)
 3. เมื่อศึกษาครบ13 วิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
 4. ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปี 9 เดือน
 5. ทางคณะ จัดเตรียมเอกสารและตำราเรียนให้แก่นักศึกษาทุกวิชา และให้การสนับสนุนศึกษาดูงานในประเทศ
 6. คณะมีกองทุนเงินกู้เพื่อชำระค่าลงทะเบียน

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 218,500 บาทชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 50,100 บาท (รวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ตำราและเอกสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
 3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
 4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
 5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
 6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

 

กำหนดการรับสมัคร

 

1. สมัครเรียนออนไลน์ บัดนี้ – 24 ธ.ค. 2562
2. สมัครเรียนด้วยตัวเอง บัดนี้ – 09 ม.ค. 2562
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 10 ม.ค. 2563
4. สอบสัมภาษณ์ 12 ม.ค. 2563
5. ประกาศผลการคัดเลือก 13 ม.ค. 2563
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 14 – 16 ม.ค. 2563
7. ชำระเงินค่าลงทะเบียน 14 – 17 ม.ค. 2563
8. ปฐมนิเทศ 18 ม.ค. 2563
9. เปิดภาคเรียน 26 ม.ค. 2563

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์