แชร์/แบ่งปัน

หลักสูตรฝึกอบรม NIDA MAX เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 2

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

ปรัชญาแนวคิดของหลักสูตร

 1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือ National Institute of Development Administration : NIDA เป็นสถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำด้านการบริหารการพัฒนาและเป็นแหล่งองค์ความรู้เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลตามปรัชญาของสถาบันว่า “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)
 2. NIDA ได้ผลิตนักบริหารที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในสาขาต่าง ๆ เพื่อมารับใช้สังคมและประเทศชาติรวมถึงเป็นเสาหลักในการพัฒนาศาสตร์การบริหารและการผลิตนักบริหารชั้นนำของประเทศ ภายใต้ความพร้อมทางวิชาการและสถานที่ซึ่งมีความพร้อมอย่างครบถ้วนในทุกมิติตามแนวที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างผู้รู้จริง รู้ลึก และรู้กว้าง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีสมรรถนะสูงในเรื่องของนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่
 3. NIDA มีส่วนส าคัญในการพัฒนาและก าหนดนโยบายขององค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรภาคประชาสังคม และมีเครือข่ายทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในทางสากลและด้วยการมีประวัติอันยาวนานจึงท าให้ NIDA เป็นสถาบันที่มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่กว้างขวางและเข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
 4. หลักสูตร NIDA MAX จะเป็นแนวทางในการร่วมเป็นเสาหลักส าหรับด้านการบริหารการพัฒนาและเป็นแหล่งองค์ความรู้เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาศาสตร์การบริหารของประเทศรวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายนักบริหารระดับสูงที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตใจที่เสียสละยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการรับใช้สังคมและประเทศชาติ

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ถูกรังสรรค์ในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ ได้เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญอันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบจากความก้าวหน้าที่ถูกพัฒนาขึ้นทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติการเมืองการปกครอง มิติการจัดการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีการก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง ดังนั้น สภาวการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และการบริหารจัดการภาคเอกชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงให้มีความรู้ทางด้านนวัตกรรมการบริหารยุคใหม่เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในเชิงประยุกต์ให้สอดคล้องกับประสบการณ์และศักยภาพของผู้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงให้สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต
 4. เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกทางสังคมให้นักบริหารระดับสูง ผ่านโครงการ กิจกรรมเพื่อศาสนา สังคมและส่วนรวม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมในอนาคต

จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา

 • ผู้เข้ารับการศึกษา ๑๐๐ คน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
ผู้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีอายุไม่ต่ำกว่า 34 ปีหรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีและเป็นนักบริหารที่มีคุณสมบัติดังนี้

 1. ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการขึ้นไป หรือข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป (ข้าราชการประเภทอื่น พนักงานหน่วยงานหรือองค์กรอื่นของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การมหาชน หรือพนักงานองค์การภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) โดยได้ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
 2. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน
 3. ผู้ประกอบกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน
 4. สื่อมวลชนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยว่า ๑๐ ปี
 5. ผู้ได้รับการคัดเลือกและส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อให้เข้ารับการอบรม
 6. บุคคลซึ่งหลักสูตรให้เข้าศึกษาเพราะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

แชร์/แบ่งปัน