แชร์/แบ่งปัน

หลักสูตรปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน (MPPM) ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2

 

gspa conntent banner mppm chon

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาที่ระบไว้ในใบสมัครจริง
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้

การคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

ระบบการศึกษา
1. ศึกษาในระบบ Block Course System เรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต เรียน 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมง
2. เรียนนอกเวลาราชการ ทุกวันอาทิตย์ ตามตารางสอนของแต่ละวิชา
3. เมื่อศึกษาครบ13 วิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
1. ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 214,500 บาท
2. ชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 49,100 บาท (รวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ตำราและเอกสาร การใช้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ)

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

 

mppm 2 07 chonburi

 

หลักฐานการรับสมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิเทียบเท่า 1 ชุด
2. เอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูณ์)
(ถ้าการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ)
อนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้วย
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการรับสมัคร
6. หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน
7. เอกสารรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน ในกรณีได้รับคัดเลือก (ถ้ามี)
8. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
9. สอบถามรายละเอียดโทร. 038-240-244, 089-786-3183 หรือ 02-7273873
10. รับสมัครออนไลน์ http://entrance.nida.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พ.ย. 2560

 

วีดีโอการรับสมัคร

เอกสารการรับสมัคร ปริญญาโท MPA นิด้า พิษณุโลก

gspa button register

แชร์/แบ่งปัน