ประกาศคณะ

แชร์/แบ่งปัน

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ

นางสาวไอยธร เทพทอง รหัสประจำตัว 5710112019

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ

วิทยานิพนธ์เรื่อง ค่านิยมประชาธิปไตยและลักษณะความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทยกรณีศึกษา นักเรียนมัฐยมศึกษาตอนปลายจังหวัดนนทบุรี

 

คณะกรรมการสอบ 

1. รศ. ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ   ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
2. อาจารย์ ดร.ทชชยา วรรณบวรเดชน์   กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
3. อาจารย์ ดร. กนกกาญจน์  อนุแก่นทราย   กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 3

แชร์/แบ่งปัน