สมัครเรียน ปริญญาโทMPA ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

 

โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาโท mpa พิษณูโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 3

โครงสร้างหลักสูตร

  • จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาโท หลักสูตร ปริญญาโท mpa พิษณุโลก รุ่น 21 ครั้งที่ 3

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สกอ.)
2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้
หมายเหตุ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดีบปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมหรือจบสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร ปริญญาโท mpa พิษณุโลก ครั้งที่ 3

วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี

1. สมัครเรียนออนไลน์: https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
2. สมัครด้วยตนเอง: ได้ที่ สำนักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา และสถานที่ซึ่งคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบของสถาบันฯ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
2. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
3. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)
5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
6. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ในกรณีรับราชการ กรณีใช้คำนำหน้าชื่อ เป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพื่ิมคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ชุด)
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)
9. หนังสือรับรองตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระให้แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น
10. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในกรณีที่ได้การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: เอกสารที่นำมาสมัครเป็นนักศึกษา ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะไม่คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

วิธีการคัดเลือก

การคัดเลือกกระทำในสองลักษณะคือ

1. การพิจารณาใบสมัคร
2. การสอบสัมภาษณ์

 

ระบบการศึกษา หลักสูตร ปริญญาโท mpa พิษณูโลก ครั้งที่ 3

ระบบการศึกษา

1. ศึกษาในระบบ Block Course System เรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต เรียน 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมงต่อวิชา
2. เรียนเต็มวันนอกเวลาราชการ
3. เมื่อศึกษาครบ13 วิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี
5. ทางคณะ จัดเตรียมเอกสารและตำราเรียนให้แก่นักศึกษาทุกวิชา และให้การสนับสนุนศึกษาดูงานในประเทศ
6. คณะมีกองทุนเงินกู้เพื่อชำระค่าลงทะเบียน
7. สามารถโอนย้ายไปศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาที่คณะเปิดสอนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

 

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครเรียนออนไลน์ บัดนี้ – 10 มิ.ย. 2562
2. สมัครเรียนด้วยตัวเอง บัดนี้ – 20 มิ.ย. 2562
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 25 มิ.ย. 2562
4. สอบสัมภาษณ์ 29 มิ.ย. 2562
5. ประกาศผลการคัดเลือก 4 ก.ค. 2562
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 10 ก.ค. – 15 ก.ค. 2562
7. ชำระเงินค่าลงทะเบียน 10 ก.ค. – 18 ก.ค. 2562
8. ปฐมนิเทศ 4 ส.ค. 2562
9. เปิดภาคเรียน 16 ส.ค. 2562

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์