สมัครเรียนปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 24  ครั้งที่ 3

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท M.P.P.M. ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 2. ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
 3.  มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน
 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้

 

วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี

 1. สมัครทางอินเทอร์เน็ต  https://entrance.nida.ac.th/
 2. สมัครด้วยตนเอง
    2.1 ขอรับในสมัครที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ขั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 พฤษจิกายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ ดาวโหลดใบสมัคร
    2.2 การสมัครสามารถดำเนินการได้ ดังนี้  ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครตาม ข้อ ค. ด้วยตนเอง ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครตามแบบของสถาบัน ฯ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
 2. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
 3. สำเนาวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า    1    ชุด
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)
 5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด  สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ในกรณีรับราชการ กรณีใช้คำนำหน้าชื่อ เป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพิ่มคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ชุด)
 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
 7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)
 8. หนังสือรับรองตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระให้แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น
 9. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในกรณีที่ได้การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: เอกสารที่นำมาสมัครเป็นนักศึกษาทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะไม่คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  ก. หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ข. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่  Educational Service Division, 118 Serithai Road, Klong Chan, Bangkok,  10240 Thailand Facsimile:(662)777-7477

 

วันและเวลาเรียน

 •    วันเสาร์ – วันอาทิตย์   เวลา 08.30 – 17.00 น.

 

โครงสร้างหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

 

การคัดเลือกประกอบด้วย  2 ลักษณะ คือ

 • การพิจารณาใบสมัคร
 • การสอบสัมภาษณ์

 

ระบบการศึกษา

 1. ศึกษาในระบบ Block Course System เรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต เรียน 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมงต่อวิชา
 2. เรียนเต็มวันนอกเวลาราชการ (เน้นวันอาทิตย์)
 3. เมื่อศึกษาครบ13 วิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
 4. ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปี 9 เดือน
 5. ทางคณะ จัดเตรียมเอกสารและตำราเรียนให้แก่นักศึกษาทุกวิชา และให้การสนับสนุนศึกษาดูงานในประเทศ
 6. คณะมีกองทุนเงินกู้เพื่อชำระค่าลงทะเบียน

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 218,500 บาทชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 50,100 บาท (รวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ตำราและเอกสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
 3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
 4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
 5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
 6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

 

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครเรียนออนไลน์ บัดนี้ – 7 ธ.ค. 2561
2. สมัครเรียนด้วยตัวเองที่สถาบัน/ที่ศูนย์การศึกษา บัดนี้ – 11 ธ.ค. 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 18 ธ.ค. 2561
4. สอบสัมภาษณ์ 20 ธ.ค. 2561
5. ประกาศผลการคัดเลือก 24 ธ.ค. 2561
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 25 – 27 ธ.ค. 2561
7. ชำระเงินค่าลงทะเบียน 25 – 28 ธ.ค. 2561
8. ปฐมนิเทศ 12 ม.ค. 2562
9. เปิดภาคเรียน 13 ม.ค. 2562

 

**  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์   700   บาท ** 

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

 

เอกสารประกาศ [PDF]