สถาบัน เตรียมดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้กับนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

“สถาบัน เตรียมดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้กับนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คนละ 1,000 บาท”

ด้วยสถาบันตระหนักว่านักศึกษาแต่ละท่านอาจมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป นักศึกษาบางท่านอาจต้องการซื้อประกัน COVID-19 บางท่านอาจต้องการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต หรืออาจมีความต้องการในเรื่องอื่นๆ

ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทางสภาสถาบันได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปี 2563 เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,847,000 บาท

โดยทางสถาบันจะแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการให้นักศึกษารับทราบในลำดับต่อไป

“ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ”
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่มา NIDA Thailand: https://www.facebook.com/nida.ac.th/photos/a.432609810130497/3013689628689156/